За образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства през периода 2012-2014 г. са изхарчена над 26 млн. лв, но въпреки това тя не е ефективна и не постига поставените цели и планираните ефекти. Не са обединени усилията на всички заинтересовани институции и власти за постигане на ефективна и трайна образователна интеграция.

От тези общо над 26 млн. лв., 3,4 млн. лв. са от бюджета на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, над 21, 4 млн. лв. по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и близо 1, 2 млн. лв. от други европейски източници.

Това са изводите от одита на Сметната палата, направен на изпълнението "Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства", която обхваща механизмите в системата на образованието, политиката от регионалните инспекторати по образованието и Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

От Сметната палата посочват, че по данни на НСИ турската етническа група е втора по численост с 588 318 души или 8.8% от населението на страната, а ромите са трета по големина етническа група с 325 343 души или 4.9 на сто от българските граждани.

Според одита приоритетът за десегрегация не е изпълняван с ефективни дейности. Сметната палата отчита, че е въведено целодневно обучение и допълнително обучение за деца, които българският не е майчин, но не е предвиден държавен образователен стандарт с правила за образователна интеграция.

Не са създадени условия за добра координация между дирекции, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, общини и структури, работещи по проблемите на образователната интеграция. Това пречи на обединяването и синхронизирането на усилията в цялостен интегриран подход за ефективност и устойчивост на резултатите, посочват одиторите.

Не е определен ред за събирането на данни за етническия произход на децата и учениците по проекти, финансирани от национални програми и със средства по три схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Това затруднява оценяването дали са постигнати целите и планираните ефекти.

Като пример от Сметната палата дават, че за усвоени 21.45 млн. лв. не е ясно от 89 хиляди лица и близо 33 ученици, участвали в мерки срещу отпадането от училище, колко са с различен от българския етнически произход.

Също така от Сметната палата смятат, че контролът, осъществяван от регионалните инспекторати по образованието, не е ефективен.

Липсва адекватна система за оценяване на проектните предложения от Центъра и това поражда рискове за значителен субективизъм, развитие на корупционни практики, както и риск да бъдат финансирани проекти с участието на малко на брой деца и ученици от етническите малцинства.

Като пример се посочва, че в конкурсните процедури няма конкретни изисквания за целевите групи, както и при отчитане на средствата не се представят доказателства за етническия състав на участниците.

Сметната палата е дала 3 препоръки към министъра на образованието и науката и 18 препоръки към Управителния съвет и директора на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.