От днес до 15 октомври започва кандидатстване за помощи на семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници през идната учебна година. Помощта е в размер на 250 лв., но ако детето има натрупани неизвинени отсъствия, парите се връщат.

Със средствата може да се покрият част от разходите преди старта на първия гимназиален етап - за дрехи, учебници или други ученически пособия. Информацията е от Социалното министерство.

Заявления се подават на място в дирекция "Социално подпомагане", по пощата или с електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване. Хората, които желаят, могат да изтеглят предварително необходимите документи от адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti (Заявление-декларация по чл.12А).

Условията за отпускане на еднократната помощ е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.

За да могат семействата да получат помощта, децата трябва да са ходили на училище. Парите ще се изплащат на два пъти - след влизане в сила на заповедта за отпускането им и в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне парите.

Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.