Възрастовото ограничение за научно-преподавателския състав, при настаняване в студентски общежития, отпада. Правителството прие промени в Наредбата за ползване на студентски общежития и столове, с които се премахват ограниченията за възраст и за срок за пребиваване в студентски общежития на лица от научно-преподавателски състав.

Досега учените и преподавателите можеха да ползват общежитие до 35-годишна възраст и за не повече от пет години. С измененията се гарантират равните права на преподавателите и академичната общност.

Правото за определяне на срока за пребиваване се предоставя на висшите училища, БАН и научните организации, които регламентират в свои правилници реда и условията за настаняване в студентските общежития на лица от научно-преподавателския си състав. Предоставянето на възможност за ползване на студентско общежитие на учени и преподаватели е част от кадровата и социална политика на висшите училища, БАН и други научни организации.