Правителството определи нови коефициенти за финансиране обучението на студенти в държавните ВУЗ-ове, съобщават от правителствената информационна служба.

Кабинетът в оставка е одобрил промени в нормативни актове, с които се прецизира механизмът за определяне на средствата за издръжка на обучението. Това става в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда.

Промените са съгласно последните изменения в Закона за висшето образование. Те са направени, за да се повиши ефективността на публичните разходи и финансирането да се концентрира към професионалните направления на висшите училища, които са получили по-висока оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда, и създаване на предпоставки за преструктуриране и оптимизиране на системата.

С между 6 и 28 % се увеличават коефициентите за всички приоритетни професионални направления. Най-голямото увеличение е за математика, информатика и компютърни науки, биологически, химически и физически науки, науки за земята, електротехника, електроника и автоматика, машинно инженерство, комуникационна и компютърна техника, енергетика, транспорт, корабоплаване и авиация, архитектура, строителство и геодезия, проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, металургия, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии, горско стопанство, общо инженерство, материали и материалознание.

Коефициентите на педагогическите професионални направления също се увеличават. Ръст има и при растениевъдството, растителната защита и животновъдството. Увеличението важи за първи курс през настоящата 2016/ 2017 учебна година.

Коефициентът за професионално направление национална сигурност за първи курс се намалява от 7,81 на 2,80 през настоящата година. Изключение прави провежданото обучение от военни академии, висши военни училища и Академията на МВР. За тях коефициентът остава непроменен.

Коефициентите за професионалните направления медицина, стоматология и фармация също се намаляват.

От правителството уточняват, че промяната е по предложение на Съвета на ректорите. Целта й била да се насърчат стратегиите за профилна оптимизация и специализация на държавните висши училища. С промените се прецизират отделни елементи и се усъвършенства механизма за диференцирано финансиране в зависимост от комплексна оценка за качество на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) приветстваха намерението на правителството да увеличи издръжката на студентите от приоритетни за бизнеса специалности.

Според тях това е първа стъпка в правилната посока за разрешаване на проблемите на бизнеса с липсата на кадри, особено в областта на техническите специалности.

В позицията си до медиите председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев изтъква, че асоциацията многократно е изразявала загрижеността си от все по-острата липса на подготвени квалифицирани кадри в областта на техническите науки. Това било възпираща причина за инвестициите и постигането на по-висок икономически растеж в страната.

Поради тази причина от АИКБ смятат, че е необходимо да се провежда целенасочена държавна политика за повишаване на привлекателността на професии, от които има дефицит на пазара на труда - природо-математически и технически специалности.