Правителството одобри 7 065 800 лв. за изграждане и развитие на безжични мрежи в 550 държавни и общински училища.

Изградените безжични мрежи ще осигуряват възможност за гъвкав достъп до интегрирани услуги, свързани с комуникация, сигурност, достъп до база данни, мултимедийни файлове, интерактивно съдържание и др.

Предвижда се средствата да се разходват до 15 ноември, след което директорите на училищата трябва да представят в МОН отчет за извършените разходи за изградените безжични мрежи.

Парите се осигуряват за сметка на планираните за тази цел разходи по бюджетите на МОН и на още девет първостепенни разпоредители с бюджет за 2018 г.

Правителството отпуска и допълнително 13,6 млн. лв. за обезщетения на персонал в сферата на образованието.

Сумата е предназначена за изплащане на обезщетения на персонала за месеците юли и август поради съкращения, при прекратяване на трудови правоотношения на друго основание, или при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на образователни институции.