От Университета по национално и световно стопанство (УНСС) реагираха с искане за право на отговор да публикацията в News.bg от 4.12.2002 г., в която разказахме за сигнал, получен в редакцията за неправомерно хабилитирани лица. От Университета не са дали отговор на въпросите, които им бяха зададени, и които засягаха не само конкретните казуси с хабилитацията и заемането на длъжности, но и намеренията и амбициите университета да развива още и допълнителни специалности, извън академичните.

Мними доценти и професори уплътняват и нови поточни линии за дипломи

Мними доценти и професори уплътняват и нови поточни линии за дипломи

По повод сигнал за неправомерно академично израстване в УНСС

Представяме ви без редакторска и коректорска намеса отговора от катедра "Чужди езици и приложна лингвистика" в УНСС:

Във връзка с публикация от 4.12.2022 г. в news.bg за неправомерно хабилитирани лица (проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова през 2015 г.; придобилите академичната длъжност "доцент" през 2018 г. доц. д-р Антония Пенчева и доц. д-р Стефка Кожухарова, както и доц. д-р Калина Ишпекова-Братанова, назначена на длъжността през 2022 г.) и неизпълнено в последния случай съдебно решение, се възползваме от правото си на отговор.

В УНСС няма неправомерно хабилитирани лица. Според актуалните законови разпоредби хабилитирането не води до получаване на академично звание, а до заемане на академична длъжност, която няма универсален характер. С други думи, става въпрос за заемане на длъжност въз основа на трудово правоотношение в точно определен ВУЗ. Принципът на академична автономия предполага правото на всяко висше училище само да определя преподавателския си състав като регламентира и провежда процедури и конкурси за преподавателите според предвиденото в ЗВО и вътрешните нормативни правилници и разпоредби. Университетите обявяват конкурси и назначават на академични длъжности преподаватели според нуждите на обучението, което предоставят по специалностите в професионалните направление, по които са акредитирани. В акредитираните направления университетите обучават по специалности, в които има и обучение по отделни дисциплини, които не са част от съответното акредитирано направление (като чужди езици, спорт, математика, право и др.). Това предполага наличието на щатен преподавателски състав, който да провежда това обучение.

Посочените в публикацията хабилитирани лица категорично заявяваме, че хабилитационните процедури са проведени според всички законови и вътрешно-университетски правила; преминали са през вътрешноуниверситетска проверка в комисиите за количествени и качествени критерии за съответствие с националните и университетски изисквания (които традиционно са по-високи от националните) за заемане на длъжността, каквито са били към съответния момент; катедреният, факултетният и академичният съвет са гласували обявяването на конкурсите, които са били обявени в Държавен вестник; със заповед на ректора са сформирани научни журита (с участие на външни за УНСС хабилитирани членове), които, свикани по съответния ред, са се произнесли с писмени рецензии и становищa, публично достъпни в интернет.

Участието в такъв конкурс предполага наличието на значителна преподавателска натовареност, на мащабна научно-изследователска и научно-публикационна дейност, изразяваща се в публикации на статии, студии, учебници и монографии, участие в научно-изследователски проекти и др., които са рецензирани и оценени от журитата в тези конкурси. В предварителната процедура в УНСС има заложени и качествени критерии, свързани с участие в академичния живот в УНСС и в развитието на съответната научно-професионална общност (в случая филологическата и преводаческата).

Некоректно и неетично е да се правят опити за нанасяне на репутационни щети, за дискредитиране и омаловажаване на научните ни постижения и дългогодишния ни труд. Посочените в злепоставящата публикация линкове към НАЦИД илюстрират научно-публикационната ни дейност и са доказателство за авторитета ни в професионалните общности, към които принадлежим, на национално и мeждународно равнище. Именно по тази причина сме канени за членове на научни журита в други български университети, както и в чужбина. Преминали сме през тежки конкурсни процедури и сме правомерно назначени на съответните академични длъжности. Не носим отговорност за несъвършенствата в нормативната уредба, която съвсем доскоро не регламентираше по адекватен начин академичното израстване на преподавателите от катедри, които не водят специалности. Показателно е, че с последните промени в ЗРАСРБ от м. юли т.г. се поправят точно тези несъвършенства и противоречия и така провеждането на процедури за заемането на академични длъжности вече не се обвързва с наличие на акредитация по съответното професионално направление. Работата ни като преподаватели по чужди езици е изключително важна за студентите в УНСС от специалности като "Международни икономически отношения", "Международни отношения", "Политология", "Медии и журналистика", "Право" и др. Би било дискриминационно онези от нас, които се занимаваме с научно-изследователска дейност и публикуваме в реномирани научни издания, да бъдем оставени без възможност за академично развитие.

По отношение на въпроса за неизпълненото съдебно решение заявяваме следното: макар че не е уточнено за кое съдебно дело става въпрос, може да се предположи, че се отнася до съдебно решение, което към момента УНСС обжалва на по-висша инстанция - ВАС. Последващите действия зависят от решението на ВАС, когато той се произнесе.

В заключение заявяваме, че разпространяването в цитираната публикация на инсинуации с комбинации от полуистини и откровено неверни твърдения е и опит за уронване на престижа на катедра "Чужди езици и приложна лингвистика" в УНСС като цяло, на нашия личен авторитет в професионалните среди и при последващи такива ще се обърнем към съдебна инстанция.