На фона на напрежението в университетите по повод новия процес на акредитация на вузовете, за което и направи нарочно заседание Комисията по образование към 48-то Народно събрание, в news.bg получен един сигнал за неправомерно академично израстване в УНСС.

От 2020 г. акредитацията на университетите се осъществява по нов начин - едновременно за дадено професионално направление във всички университети - идеята е да се постигна по-ясна диференциация на качеството на обучение. Очакваше се това да доведе и до "изчистване" от несвойствени дейности с ограничението един преподавател на основен трудов договор да участва в акредитацията само на едно висше училище. Или т.нар. летящи професори. На този етап няма информация някои от университетите да е загубил своите професори или пък да се е отказал от някоя от неспецифичните си програми, по които произвежда на конвеир студенти и дипломирани висшисти.

Акредитационният съвет иска от вузовете акцент върху силните им специалности

Акредитационният съвет иска от вузовете акцент върху силните им специалности

За 24 специалности не е получено писмо от ректорите на университетите

Напротив, в обсъждането в ресорната комисия стана ясно, че новостите не само не са отстранили досегашните дефицити, но водят до още изкривявания, като например несвойствено за даден вуз направление да се оказва по-добро от друго, предлагано в специализиран и утвърден университет. Дали това ще се случи и например с направление Филология, но не къде да е, а в Университета по национално и световно стопанство, е въпрос, на който се надяваме да получим отговор, въпреки че остава отворен по-фундаменталния въпрос защо именно УНСС ще развива тази и такава специалност при наличието на утвърдени хуманитарни университети.

Освен това УНСС наскоро обяви, че открива четири нови специалности - Педагогика, Обработка на данни, Киберсигурност и... Приложна лингвистика, като спешно се опитва да придобие акредитация в направление "Филология", което според сайта на НАОА ще бъде възможно едва през 2024 г. Неясно защо и как обаче университетът планира да приема студенти още през идната година.

В продължение на години обаче вузът е произвеждал незаконни хабилитационни процедури, откроява сигналът до news.bg, като сме поискали и повече информация както от самия университет, така и от МОН.

До месец юни тази година всяко висше учебно заведение е имало право да присъжда професорски и доцентски титли само в направленията, за които е акредитирано. За УНСС това са: "Икономика", "Администрация и управление", "Право", "Обществени комуникации и информационни науки", "Политически науки", "Социология, антропология и науки за културата". В направление "Филология" обаче са произведени един професор и трима доценти.

Първият такъв случай е от 2015 г., когато за професор е обявена Даниела Кох-Кожухарова. Видно от сайта на НАЦИД, тя е професор в професионално направление "Филология", за което УНСС никога до момента не е имало акредитация.

Аналогична е ситуацията с настоящия ръководител катедра Антония Пенчева, Стефка Кожухарова и научния секретар на катедрата Калина Ишпекова-Братанова, придобили академичната длъжност "доцент" в същото направление през съответно 2018 г. (Пенчева и Кожухарова) и 2022 г.

При този казус има дори и решение доклад на Комисията по академична етика (КАЕ) при МОН след сигнал - на 18 май Комисията преценява, че има нарушение и предлага на министъра на образованието да отмени акта на ректора, с който за доцент е избрана Ишпекова-Братанова и да спре другите две процедури, които са в ход. Съответните заповеди за това са били издадени от акад. Николай Денков, който към онзи момент ръководи МОН. Административният съд - София-град е потвърдил заповедта като правилна с решение от 31 октомври.

Междувременно Ишпекова-Братанова продължава да е доцент в УНСС, получава съответните финансови добавки към заплатата си, остава научен секретар на катедра "Чужди езици и приложна лингвистика", а за известно време ръководи и чисто новата катедра, като е назначена за временно изпълняващ длъжността ръководител на новосъздадената катедра "Педагогика". Тя е отстранена от новия си пост, след като съдебното решение става публично достояние на целия университет.

Освен финансовите придобивки, които ощетяват със сигурност разпределението на бюджета и държавната субсидия на Университета, може да се зададе и въпрос какви биха били последствията за самите студенти, чийто изпити, дипломни работи, а и дипломи, са подписани от "доцент", който е обявен със съдебно решение за неправомерно хабилитиран. С такива практики обаче се аргументират нови специалности и направления, за които вузовете, както стана видно и в Комисията по образование в Народното събрание, се произвеждат студенти и дипломирани висшисти. Често не само безработни, но и на практика неграмотни.

Студентите привлечени от Педагогика, но не работят по специалността си

Студентите привлечени от Педагогика, но не работят по специалността си

За първи път от две години студентите се увеличават, след като в последните 10 години са намалели с 60 000