Служебният кабинет реши да се създаде Институт за продоволствена сигурност към Тракийския университет в Стара Загора.

Работата на Института ще се съсредоточи върху разработването, усъвършенстването и прилагането на научни и технологични подходи за постигане на трансформация на аграрния сектор у нас. Основната цел е да се осигури висок икономически резултат.

Стратегическата роля на новосформираното звено ще бъде в намирането на иновационни и съвременни решения за предизвикателствата и проблемите към аграрния сектор в България.

За устойчив растеж с по-силна и по-тясна интеграция на заинтересованите страни в агробизнеса ще се разработват експертни анализи, стратегии, научно-обосновани политики и други рамкови документи.

Институтът за продоволствена сигурност се открива след предложение на ректора на Тракийския университет в Стара Загора след решение на академичния съвет на висшето училище.

Закриват факултет "Стопанско управление" в Лесотехническия университет

Закриват факултет "Стопанско управление" в Лесотехническия университет

Във факултета се обучават 62-ма студенти и докторанти