Първият семинар в рамките на проекта "Съдът по телевизията" се проведе във Варна. Това е вторият модул, в който се обучават учители на тема "Правното възпитание в училище - информиран избор за моето бъдеще".

Инициативата е уникална и се прави за първи път в България. Целта на семинара е да се оптимизира подготовката на преподавателите от всички варненски училища за провеждане на часовете по гражданско образование. Подготовката касае правата и задълженията на непълнолетните, правомощията и функциите на отделните звена в съдебната система.

Проектът се финансира от Американската агенция за международно развитие. В рамките на втория модул по проекта, който се реализира в тясно сътрудничество между Районния съд във Варна и Регионалния инспекторат по образованието се предвиждат общо 4 семинара. Желанието на организаторите е обучението на учителите да приключи до края на годината, информира Днес+.

В този първи семинар участват 28 учители. Предвижда се в четирите семинара да се включат общо 90 възпитатели от всички училища на територията на Варна. Обхванати се учениците както от основната, така и от средната степен на образование.

Учителите, които участват в семинара са предимно класни ръководители, както и преподаватели по етика и педагогическите съветници. Преди и след обучението на възпитателите, те ще бъдат тествани, за да се разбере до каква степен им е бил полезен семинара. Тестове ще правят и учениците.

На базата на тези резултати ще се изпрати писмо до Министерството на образованието. В него ще се даде предложение в учебния план на училищата да бъде включен и специален час за изграждането на правна култура на децата. Това каза Венцеслава Генова, която е старши експерт по организация на средното образование в отдел "ИОМД" в Регионалния инспекторат по образованието във Варна.

Този проект е финалът на самостоятелните опити на институциите са се справят само с агресията у децата и да се повишат знанията им в областта на правата и задълженията им според българското законодателство. Инспектората има много големи очаквания от този проект, допълни Генова.

Според нея в има нужда от промяна в образователната система на страната ни, в училище трябва да се учи на живот, а не само на академични науки.
Регионалният инспекторат е правил самостоятелни проучвания по въпроса и сам е стигнал до идеята за такива часове.

От друга страна при своите организирани посещения на ученици и разговори с тях, пресаташето на Районен съд - Варна, Деляна Петкова е установило, че подрастващите нямат нужните познания за наказателната отговорност, която носят. Именно този проект дава възможност на двете институции да обединят усилията си и да обучат както учителите, така и учениците в тази област.

По време на семинарите участниците ще бъдат запознати с новите законодателни решения и практики, касаещи детската престъпност. Част от темите във днешния семинар бяха структурата на съдебната власт, конституционни права и задължения, проблеми на детската престъпност.
Както и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и възпитателни мерки, производство за прилагане на възпитателните мерки, съдебен контрол върху наказанията и други.

Лектори на семинар бяха съдия Ерна Якова, заместник-председател на Варненския районен съд и ръководител на наказателната колегия, Росица Тончева, съдия в Окръжен съд - Варна и Венцеслава Генова, старши експерт по организация на средното образование в отдел "ИОМД" в РИО - Варна.

Предстои издаването на наръчник, който ще бъде тиражиран в 200 броя и предоставен безвъзмездно на всички варненски училища. Успоредно с това в рамките на проекта,
ще бъдат изготвени брошури и филм, с учебна цел, които също ще бъдат предоставени на варненските училища и ще имат за цел повишаване на правната култура у подрастващите.