Бъдещите юристи ще учат само в редовна форма. Това реши кабинетът на днешното си заседание.

С промяна в наредба кабинетът подобрява и юридическата квалификация и професионалната подготовка на бъдещите юристи. Според правителството е констатирана моралната остарялост на обучението по право.

Има и неоправдано завишен прием на студенти по специалността. Мотивът за решението е, че има различно ниво на подготвеност на юристите в редовна форма на обучение и тези, обучаващи се в задочна.

Увеличава се хорариумът по отделни дисциплини и се въвеждат специални магистърски програми.Студентите по право ще учат чужд език с юридическа насоченост. Промените влизат в сила от учебната 2018-2019 година. Промяната няма да засяга завареното положение.

Предвидено е също въвеждането на специализирани магистърски програми в специалност "Право" след завършване на основната програма. Мярката е насочена към профилирането и по-тясната специализация на юристите, свързани с основните тенденции на развитие на висшето образование и юридическата професия в Европа.

Ще бъде увеличен и хорариумът на дисциплините "Наказателно процесуално право", "Данъчно право", "Международно публично право" и "Право на ЕС". Дисциплината "Административно право и административен процес" се разделя на три дисциплини - "Административно право (обща част)", "Административно право (специална част)" и "Административен процес", с оглед на интензивното изменение и усложнение на обществените отношения в сферата на държавното управление и като последица от това - в административното материално право, както и на приемането през 2006 г. на Административнопроцесуалния кодекс.

Като основна мярка за преодоляване на проблемите в качеството на юридическото образование ще се въведе изчерпателен единен ред на държавния изпит.

Той ще гарантира, че завършването на специалността "Право" е на базата на единни критерии, съответстващи на най-добрите постижения на юридическото образование.