От 2011 г. до края на 2013 г. сме произвели 1139 професори и 1324 доценти, обясни министърът на образованието и науката Анелия Клисарова в отговор на парламентарен въпрос относно идеите на ръководството на Министерство на образованието и науката (МОН) по отношение на евентуална реформа в принципите и конкретните политики за развитието на академичния състав, за каквато Клисарова намекнала в свои интервюта.

Просветният министър осъществява контрол върху откритите и неприключили процедури за придобиване на научна степен и за заемане на академични длъжности, обясни Клисарова и подчерта, че за периода от 2011 г. досега са извършени проверки на над 150 процедури и не са установени съществени нарушения, които да повлияят върху резултатите.

Най-често сигналите съдържат данни за субективизъм при оценките в рецензиите и становища на членовете на журитата. По този проблем обаче министерството не би могло да изразява категорично мнение, тъй като става дума за специфични познания по отделните научни области и професионални направления, коментира министърът.

С оглед избягване на подобни прояви на субективизъм при провеждане на процедурите за придобиване на научна степен и заемане на академични длъжности във висшите училища и научните организации беше проведено проучване сред академичната общност", разказа Клисарова.

Тя допълни, че въз основа на получените становища, както и на чуждестранния опит, се е формирало виждане за въвеждане на минимални национални наукометрични показатели. Целта е да се повиши контролът на процедурите за избор и подобряване на кариерното развитие на младите учени, обясни Клисарова.

До края на март МОН ще съобщи получените предложения и становища и ще ги предложи за обсъждане на научната общност, като предвидените мерки за промяна на закона са с цел усъвършенстване на процедурите, категорична бе тя.