Депутатите подхванаха годишния доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за 2016. Докладът проследява дейностите на Комисията и основните задачи, които Комисията решава през 2016 година.

Изключително важна задача, която Комисията решава за втора поредна година е финансовото стабилизиране на електроенергийния сектор.

През 2015 г. Националната електрическа компания беше в тежко финансово състояние - с текущ тарифен дефицит от 586 млн. лв. С промените в Закона за енергетиката и след ценовите решения, които КЕВР прие в рамките на двете години, се стигна до положение на оперативна печалба от текущи събирания на съответните тарифи.

Три са основните акцента в доклада на КЕВР за 2016 г.

Три са основните акцента в доклада на КЕВР за 2016 г.

Документът бе приет от Енергийната комисия в НС

Друга важна задача бяха действията на Комисията в продължаването и ускоряването на процеса на либерализация на енергийния пазар, както и на газовия пазар, макар че той е в по-изостаналата фаза.

По отношение на тази либерализация още във втората половина на 2015 г. Комисията прие Правилата за търговия с електрическа енергия, съществено променени от 5 август 2015 г. Резултат от това е създаването на Българската независима енергийна борса, която започна да функционира на 19 януари 2016 г. в първия си сегмент "Търговията напред". В средата на годината беше активиран вторият сегмент за сключване на двустранни договори през борсова платформа и се очаква в края на 2017 г., най-късно началото на 2018 г., да бъде функционален и третият сегмент за търговия с електрическа енергия "в рамките на деня".

БСП скочи срещу закриването на комисията за контрол на КЕВР

БСП скочи срещу закриването на комисията за контрол на КЕВР

Социалистите определиха промените в правилника на НС като антидемократични

Двата сегмента ще дадат възможност на Българската енергийна борса, както и на Българския енергиен системен оператор, да се включат в регионална мрежа и регионална търговия на електрическа енергия. Освен функционирането на Борсата важен елемент, за либерализация на електроенергийния пазар трябва да се посочи и обстоятелството, че чрез Правилата за търговия в края на месец март 2016 г. трите дружества "ЧЕЗ" "ЕВН" и "Енергопро" могат да предoставят на своите потребители така наречените "стандартизирани товарни профили". Тези профили реално дават възможност на всички потребители, нямащи почасово измерване и използват електрическа енергия, да сменят своя доставчик и да излязат на свободния пазар.

Припомняме, през изминалата 2016 година около 1000 битови и 85360 небитови потребители излязоха на свободния пазар.

Комисията създаде и инструкция за смяна на доставчика на електрическа енергия. Според доклада това е важен акт, който позволява при много опростена процедура и чрез директна заявка в дружеството или чрез нотариално заверено пълномощно, всеки битов потребител да излезе на свободния пазар. Нещо, което в малък брой европейски страни, е разписано. Тоест, ако след излизане и смяна на доставчика, потребителят се окаже измамен в своите очаквания той има право, без никаква финансова санкция, да се върне на регулирания пазар. И напускането, и връщането в регулирания пазар стават без финансови ангажименти.

В областта на природния газ е въведена цялата подзаконова нормативна база за либерализиран газов пазар, включително и под формата за неизползваната регионална платформа за резервния капацитет, която се използва при обмена с Румънския газов оператор.

Прокуратурата разследва КЕВР
Обновена

Прокуратурата разследва КЕВР

ДАНС съдейства по изземване на документи в сградата на КЕВР

Във ВиК сектора се прилагат две важни наредби, едната - за регулиране на цените на питейна вода, а другата - за качеството на регулиране на питейната вода. Всичките ВиК оператори в страната бяха задължени до 30 юни миналата година да представят своите бизнес планове. Приети бяха и указания, които бяха дадени на ВиК-а операторите. Осъществява се и диалог с тези оператори, които не са изпълнили указанията.

Следващото, което е важно за регулатора, е взаимодействието с крайните потребители. След определени структурни промени в своята администрация Комисията, в много по-кратки срокове и много по-ангажирано, разглежда жалбите на потребителите и се произнася по тях.