Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решението на Административен съд-Стара Загора, с което е спряно предварителното изпълнение на заповед № РД-08-115/29.07.2022 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Стара Загора за спиране на дейността на ТЕЦ "Брикел". С тази заповед на предприятието беше наложена принудителна административна мярка за преустановяване на производствената дейност по Закона за опазване на околната среда, съобщиха от ВАС.

Решението на върховните магистрати идва след жалба на РИОСВ срещу отмяната на предварителното изпълнение на заповедта. То касае само спиране на изпълнението на заповедта за затваряне на ТЕЦ-а и не засяга твърденията на екоинспекцията за замърсяване на околната среда.

Според ВАС посочените посочените в жалбата на РИОСВ нарушения от страна на "Брикел" за извън контекста на правния спор за предварителното изпълнение на заповедта. Въпросните нарушения са свързани със замърсяване на околната среда по компонент атмосферен въздух и за нарушения на изискванията на чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда относно изпълнение на условията в комплексното разрешително. Ако ВАС разгледа и коментира тези твърдения, би се достигнало до произнасяне по спора по същество, което е недопустимо в рамките на настоящото частно производство, обясняват от съда.

Върховните магистрати обясняват, че по подробно описаните 7 групи нарушения в мотивите към заповедта на РИОСВ трябва да се произнесе първоинстанционният съд, като той да постанови решение по същество относно законосъобразността на процесната заповед и наложената с нея принудителна административна мярка.

ТЕЦ "Брикел" пак ще работи

ТЕЦ "Брикел" пак ще работи

Съдът отмени заповедта за спирането му

Тричленният състав на ВАС смята, че съдебното решение е в съответствие с формираната трайна съдебна практика по този вид спорове, според която незабавното спиране на дейността на ТЕЦ води до причиняване на значителни и трудно поправими вреди.

Съставът е съгласен и с изводите на първостепенния съд за специфичния характер на производството на дружеството и мястото му в критичната инфраструктура на страната, съгласно разпоредби на Закона за енергетиката и Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита и означава елемент, система или части от нея, намиращи се в държавите-членки, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението, и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни последици в дадената държава-членка в резултат на възможността да се запазят тези функции.

От Върховния административен съд допълват, че дружеството е в списъка на стратегическите обекти и дейности от значение националната сигурност (Постановление на МС № 181 от 20.07.2009 г.), което означава, че дейността му е от висок обществен интерес и съответно незабавното й преустановяване преди влизане в сила на процесната заповед би накърнила съществено този интерес.

Екоминистърът се готви за одит

Екоминистърът се готви за одит

ЕК ни наказва заради липса на резултати

От ВАС посочват също, че от значение в случая е и обстоятелството, че предварителното спиране дейността на "Брикел" би довело до спад на нивото на язовир "Розов кладенец", който е обявен за защитена зона от министъра на околната среда и водите със заповед № РД-832/17.11.2008 г.

Припомняме, че Административният съд в Стара Загора отмени в началото на месеца заповедта на РИОСВ за затваряне на ТЕЦ-а, издадена на 29 юли 2022 г. Ден по-рано бившият премиер Кирил Петков и екоминистърът от кабинета му Борислав Сандов оповестиха на брифинг в Министерския съвет затварянето на топлоцентралата заради установените при извършената проверка "умопомрачаващи" резултати - фрапиращи нива на замърсяване и работа в несъответствие с нормите на екологичното и трудовото законодателство, както и с нормите за пожарна безопасност.

Проблемът с обгазяването на Гълъбово със серен диоксид е от години.