От Комисията за енергийно и водно регулиране започват извънредна проверка по сигнали за проблеми с качеството на тока в село Панчарево и село Кокаляне, съобщиха от КЕВР. От Комисията са се е самосезирали след репортажи.

Населените места попадат на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД. Проверката е в изпълнение на контролните функции на КЕВР и цели да бъде установено до каква степен дружеството изпълнява издадената му от енергийния регулатор лицензия за осигуряване на качеството на предоставяните услуги.

Проверката започва на 14 март 2017 г. Тя ще бъде и на място и по документи. Експертната група на регулатора ще провери всички постъпили жалби и сигнали в посочените райони за периода 01.01.2015 г. - 01.03.2017 г. Ще видят сигналите, отнасящи се за чести изключвания, ниско напрежение и повредени уреди за този период на електроразпределителното дружество "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

От КЕВР ще видят измерванията на качеството на доставяната електрическа енергия; наличната информация от диспечерските дневници на дружеството за броя, времетраенето и причината за всички смущения на територията на село Панчарево и село Кокаляне.

За проверката, с писмо до Управителния съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, от КЕВР изискват да бъде осигурено присъствие на компетентни служители.

До началото на проверката от електроразпределителното дружество трябва да предоставят на КЕВР информация за Начина на електрозахранване на село Панчарево и село Кокаляне. То трябва да бъде текстово описано и еднолинейни схеми, включващи захранваща подстанция/централа, електропроводи средно напрежение, възлови станции, трафопостове и прилежащите им мрежи ниско напрежение.

От КЕВР искат и копия на постъпилите писмени жалби и сигнали за качеството на доставяната електрическа енергия - чести изключвания, ниско напрежение и повредени уреди. Те са подадени от физически и юридически лица за територията на двете села от 01.01.2015 г. до 01.03.2017 г. От регулатора искат да видят и отговори на дружеството.

От комисията искат информация и за броя на постъпилите оплаквания от чести изключвания, ниско напрежение и повредени уреди, които са подадени по телефон или електронна поща.

Очакват да им бъдат предоставени и копия на протоколи от извършени измервания за качеството на доставяната електрическа енергия. Тези измервания дружеството трябва да е правило по искане на клиенти, по инициатива на дружеството или по други причини, извършени на територията на село Панчарево и село Кокаляне, в периода от 01.01.2015 г. до 01.03.2017 г.

Комисията иска и информация от диспечерските дневници за брой, времетраене и причина за всички смущения на средно и ниско напрежение, както за битови, така и за промишлени клиенти.

От КЕВР очакват да видят и анализ на причините за планови смущения по групи, както и анализ на причините за непланираните смущения, включително и такива с продължителност под 3 минути. От комисията се надяват да имат и описание на предприетите мерки за намаляване техния брой и продължителност.

След проверката, инспекторите от КЕВР ще изготви доклад по реда на Закона за енергетиката, който ще бъде разгледан от Комисията и резултатите от него ще бъдат обявени. От комисията уверяват, че ще има административно-наказателни и принудителни административни мерки.