КЕВР утвърди графика на плановите проверки на дружества в секторите "Електроенергетика" и "Топлоенергетика" през 2019 г.

На предишно заседания КЕВР прие и планове за проверки в секторите "Природен газ" и "ВиК услуги".

Обект на проверки са и дружества, в които не са извършвани планови проверки през последните две години.

Проверките ще бъдат извършвани на широк географски принцип и включват както по-големи, така и по-малки дружества на територията на цялата страна.

Те ще бъдат фокусирани върху въпроси, които потребители поставят в своите жалби и сигнали до КЕВР.

Целта е да бъде извършен регулаторен контрол и да бъдат изготвени оценки и анализи на мерките, които дружествата - лицензианти предприемат за отстраняване на възникналите проблеми.

През тази година в сектор "Електроенергетика" експерти на комисията ще извършат тематични планови проверки на пет дружества - "ЕСО" ЕАД, "НЕК" ЕАД, "ЧЕЗ Разпределение България" АД, "Електроразпределение Север" АД, "Електроразпределение Юг" ЕАД.

Експертите от контролните звена на КЕВР ще проверяват изпълнението на инвестиционните програми на дружествата и реално извършените инвестиции спрямо инвестициите, включени в регулаторната база на активите за регулаторния период.

Специално внимание ще бъде отделено на предприеманите от дружествата мерки за отстраняване на проблемите и дали това води до конкретни практически резултати.

Три енергийни дружества в сектор "Топлоенергетика" ще бъдат обект на проверки от комисията през 2019 г. - "Топлофикация Велико Търново" ЕАД, "Топлофикация Разград" ЕАД и "Топлофикация Русе" ЕАД.

В обхвата на проверките са включени дружества, които не са проверявани повече от две години, като целта на инспекциите е извършването на контрол на място за изпълнението на техните лицензионни задължения.

Сред критериите за подбора на дружествата са и данните за финансовите им резултати за предходните две години, както и броя на получените сигнали и жалби срещу тях.

В сектор "Природен газ" предстоят комплексни планови проверки на седем дружества, лицензирани за извършване на дейности по "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител". Ю

Две от проверяваните газоразпределителни дружества притежават лицензии за дейност на териториите на няколко общини, а останалите пет дружества имат лицензии само за една община.

При изготвянето на графика на плановите проверки в сектор "ВиК услуги" комисията поставя акцент върху изпълнението на показателите за качество на ВиК услуги и инвестициите в утвърдените бизнес планове на ВиК дружествата.

До 15 април ВиК операторите са задължени да предоставят в КЕВР отчетни доклади за изпълнението на техните бизнес планове за предходната година. След анализ на цялата постъпила информация, КЕВР ще изготви график за проверки на избрани ВиК оператори, с цел да установи до каква степен представените данни съответстват на действителните.

Графикът включва 20 ВиК оператори с обособени територии по Закона за водите.

Освен утвърдените планови проверки, КЕВР ще прави и извънредни проверки на дружества в енергийния и водния сектор. Това ще става в случаите на получавани сигнали за нередности и при публикации в медиите за нарушения на лицензионната дейност.