Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение във връзка с подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена за третото тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, съобщиха от пресцентъра на регулатора.

КЕВР утвърди цена на природния газ за третото тримесечие е в размер на 44,90 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което представлява намаление с 0.27 лв/MWh или с 0.6% в сравнение с действащата цена за второто тримесечие на 2019 г.

КЕВР пише обективни критерии за сделката с ЧЕЗ
Обновена

КЕВР пише обективни критерии за сделката с ЧЕЗ

По-ниската цена на природния газ ще се отрази върху цената на топлоенергията

В утвърдената цена на природния газ от 44.90 лв./MWh лв. са включени компонента "цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи" в размер на 43.97 лв./MWh, компонента за дейността "обществена доставка" в размер на 0.80 лв./MWh и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото в размер на 0.13 лв./MWh, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен".

От КЕВР допълват, че в утвърдената от Комисията цена на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

Шефът на КЕВР обеща цената на природния газ да не скача

Шефът на КЕВР обеща цената на природния газ да не скача

КЕВР следи сделката с ЧЕЗ