След позицията от вчера на АОБР, изпратена до премиера Борисов и енергийния министър Петкова, както и след изказването на председателя на АИКБ Васил Велев, че на свободния пазар на ток има признаци на организирана престъпна група, шефът на НЕК Петър Илиев даде брифинг, на който заяви, че компанията, която ръководи, спазва напълно законите.

По късно от НЕК разпространиха и писмена позиция, която публикуваме без редакторска намеса заради спецификата на материята.

ОТНОСНО: Отворено писмо на АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ (АОБР) подписано от г-н Цветан Симеонов Председател на АОБР за 2019г. от 09.05.2019г.

Във връзка с изложеното в писмото на членовете на АОБР ще изложим накратко ангажиментите, които изпълнява НЕК ЕАД на пазара на електрическа енергия в България:

В изпълнение на Закона за енергетиката(ЗЕ) гарантиране и осигуряване необходимите количества електрическа енергия за нуждите на регулирания пазар в Р България;

В изпълнение на ЗЕ изпълняване на задълженията си по осигуряване на резерв към ECO ЕАД;

Снимка 422747

Източник: НЕК

В изпълнение на ангажимент към ЕК доставка на БНЕБ - пазар "ден-напред" част от количествата електрическа енергия, поети по Ангажимента към Европейската комисия;

С направената промяна в ЗЕ, считано от 01.01.2018 г. НЕК е задължен да продава произведената електрическа енергия само на организиран борсов пазар.

Едва след изпълнение на посочените по-горе задължения, НЕК ЕАД предлага допълнителни количества електрическата енергия на свободния пазар, в зависимост от разполагаемостта на съоръженията и при спазване на ограниченията наложени от Министерството на околната среда и водите в Месечните графици на за ползване на водите на големите и значими язовири.

Следва да се има предвид, че към настоящия момент акумулираната енергия в язовирите е с 23% по-малко сравнена с тази през 2018г, което неминуемо рефлектира в по-ниското производство от ВЕЦ на НЕК ЕАД и възможностите за предлагане на допълнителни количества.

Снимка 422745

Източник: НЕК

С активното участие на членовете на АОБР се предприеха промени в законодателната уредба, разшири се обхвата на свободния пазар, като с цел постигане на по-голяма прозрачност, търговията се съсредоточи изцяло на организирания борсов пазар. Предстои търгуваните обеми на БНЕБ да нараснат предвид приетите на 09.05.2019 г. промени в Закона за енергетиката, като всички производители с обща инсталирана мощност над 1 MW ще търгуват произведените от тях количества на организиран борсов пазар.

С ежедневното си участие на пазар "Ден напред", НЕК ЕАД е един от "Маркет мейкърите" на БНЕБ и обвиненията в създаване на изкуствен дефицит са напълно безпочвени.

Какво е участието на НЕК ЕАД на БНЕБ може да се види от приложената таблица 1.

Припомняме отново, че като всяка друга борсова стока и електрическата енергия предполага волатилност на цените, каквато закономерност се наблюдава при всички борсови оператори в света. Постигнатата борсова цена е справедливата цена за съответната пазарна зона независимо дали е по-ниска или е по-висока.

Анализ на цените в региона за първата десетдневка на месеца, завишена цена на БНЕБ се наблюдава единствено на 08 и 09 май. През болшинството от останалите дни цените на местния пазар са по-ниски от регионалните. Видно от графиката в последния публикуван месечен отчет на страницата на БНЕБ за месец март, ценовите нива на българския пазар са доста под равнището на регионалните енергийни борси.

Таблица 2 дава ясна представа за цените на борсите и сравнението им с цените на БНЕБ.

Следва да бъде отчетено и влиянието на износа на електрическа енергия, което видно от интернет страницата на ECO ЕАД за периода 01.01.2019г.-05.05.2019г. надхвърля 2 300 000 MWh.

Снимка 422743

Източник: НЕК

Стана практика, при моментни повишения на цените на пазар "ден-напред" да се правят и тиражират генерални обобщения на база краткосрочни периоди/дни, които не са показателни за ценовите нива в по-дългосрочни периоди. Предвид сезонния характер на потреблението и производството на електрическата енергия, сериозните анализи на ценовите нива е редно да се изготвят в средногодишен план. Анализите, които отразяват моментна картина и то в периоди, през които се провеждат планирани/аварийни ремонти на съоръжения със значителна инсталирана мощност са некоректни и не са представителна извадка. Още повече, сравненията на съществуващия у нас хибриден модел с напълно освободени пазарни зони, са некоректни.

Съобразено с ангажимента към ЕК, НЕК ЕАД реализира както задължителните, така и допълнителни количества електрическа енергия с лицензията си на производител, като не тиражира загубите си от продажби под себестойност на ЕЕ, както и липсата на каквито и да било компенсации.

Свободният пазар е правото на всеки участник да оптимизира дейността си като търгува продукти, които в най-голяма степен са полезни за него или оптимизират загубите му. Всякакви опити за намеса в борсовия пазар са недопустими. Препоръката за вида на продуктите и "прекратяване на чести търгове с малки количества" насочва към административно ограничение на участниците, напълно неприсъщо за пазарен модел, какъвто е борсовата търговия.

Снимка 422741

Източник: НЕК

Каква е ситуацията на регулирания пазар и изпълнение на задълженията на НЕК ЕАД може да се види от приложената таблица 3.

С Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г. КЕВР определи разполагаемостта за производство на 12 431 685 MWh електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, необходима на крайните снабдители за снабдяване по регулирани цени на обекти на битови и небитови крайни клиенти през ценовия период от 01.07.2018 г. до 30.06.2019 г.

Отчетните данни за десетте месеца (01.07.2018 г. до 30.04.2019 г.) на настоящия ценовия период показват, че крайните снабдители са закупили от обществения доставчик 12 722 760 MWh електрическа енергия или с 2% повече от определеното от КЕВР количество. Прогнозата за оставащите два месеца от ценовия период е за допълнително необходими около 1 843 097 MWh или общо 2 134 172 MWh над количествата определени с решението на КЕВР за ценовия период.