От 1 май 2021 г. цената на природния газ е 37,71 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) след като утвърдиха цената на газа за месец май. Цените на парното, топлата вода и тока не се променят, уверяват от Комисията.

Решението на Комисията е прието в съответствие с условията на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" и условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него.

33,38 лв./MWh цена на природния газ за април предлага "Булгаргаз"

33,38 лв./MWh цена на природния газ за април предлага "Булгаргаз"

Дружеството внесе актуализираното заявление за утвърждаване от КЕВР

В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик са отчетени и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.

Увеличената цена на природния газ за м. май е в резултат на нарасналите цени на международните пазари, уварява доставчикът.

На проведеното на 27.04.2021 г. открито заседание изпълнителният директор на дружеството Николай Павлов изнесе обобщени данни, които показват, че след внасянето на ценовото заявление на 9.04.2021 г. котировките на петролните продукти и цените на европейските газови пазари продължават да се покачват.

Цените за българските потребители остават с 10-11 % по-ниски в сравнение с цените на европейските газови пазари и страните от региона, заяви Павлов. В ценовия микс, формиран от всички източници за доставка, са включени както количества природен газ по договора за доставки с ООО "Газпром экспорт", така и количества от газовото хранилище в Чирен и по договора за доставка на азерски газ.

В утвърдената цена на природния газ от 37,71 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.