45,27 лв./MWh става цената на природния газ от 1 юни 2021 г. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране на днешното си закрито заседание.

На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Решението на КЕВР е прието в съответствие с условията на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и условията по договорите за доставка с други доставчици.

Отчетена е и предложената днес от "Булгаргаз" актуализирана цена на природния газ, в която е отразена информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове за май 2021 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за същия период. В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик са отчетени и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.

От 1 май 2021 г. цената на природния газ е 37,71 лв./MWh

От 1 май 2021 г. цената на природния газ е 37,71 лв./MWh

Цените на парното, топлата вода и тока не се променят

От енергийния регулатор посочват, че промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия за юни и те остават непроменени.

Увеличената цена на природния газ за този месец е заради продължаващото нарастване на цените на международните газови пазари, поясняват от КЕВР. За периода 30 април - 26 май 2021 г. котировките на петролните продукти и цените на европейските газови пазари са нараснали с 22%. Съобщено беше, че поради ремонтни дейности през юни на газопровода "Турски поток" на територията на Турция "Булгаргаз" е провел преговори с други доставчици на природен газ за закупуване на необходимите количества по спот цени, което води до леко увеличение на цената, предложена за утвърждаване от обществения доставчик. Заради удължаване на срока за въвеждане в експлоатация на газовия интерконектор IGB /Комотини-Стара Загора/ доставяните у нас количества азерски газ през точката "Кулата-Сидирокастро" са по-малки в сравнение с капацитета на интерконектора IGB, което също влияе на ценовия микс.

В утвърдената цена на природния газ от 45,27 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

По-скъп природен газ за юли прогнозира "Булгаргаз"

По-скъп природен газ за юли прогнозира "Булгаргаз"

Цената ще стане 44,72 лв./MWh и то без в нея да са включени цените за достъп, пренос, акциз и ДДС