Георги Пирински, евродепутат от Групата на Прогресивния алианс и демократите в Европейския парламент, член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика пред News.bg.

Г-н Пирински, казахте че е необходима обща позиция на България, в която изходен момент да е и становището на Европейската асоциация по въгледобив. Защо, кои са ключовите елементи от нея, които трябва да бъдат използвани по отношение търговията с парникови газове и сероочистващите инсталации?
Първо това е въпросът за показателите. В позицията на Европейската асоциация за въглища и лигнити се твърди, че ЕК е заложила неверни показатели. Много ясно е заявено, че предложенията, които се правят в документа - актът на Европейската комисия практически водят до закриване на въглищната индустрия. Те се отразяват крайно отрицателно на цялата индустрия в ЕС. Трето в позицията на асоциацията ясно е казано - комисията трябва да почувства категоричният отказ на правителствата на държавите да допуснат такова развитие.

До 28-ми април може ли да бъде изработена такава национална позиция?
Според мен можем да я изработим, защото от казаното личи, че има достатъчно информация, има яснота по отношение на показателите и тяхната нереалистичност по едни или други параметри. Ако се възприемат предложенията на европейската асоциация те за нас са приемливи и допустими. Експертизата е на лице, волята за единна позиция също е споделена, остава да се свърши работата.

След това, какъв би бил пътят на тази единна позиция?
Най-общо има три възможни. Първо на междуправителствено равнище - на равнище на експертните групи, които дискутират тези въпроси от отделните страни членки, трябва да се потърсят всички други държави, които са заинтересовани от такава позиция. Следва да се изпрати категорично становище на нашето правителство и до всички, които ще участват на 28-ми април в това гласуване. Второ по линия на Европарламента една единна позиция на страната може да бъде оръжие на всеки от нас по линия на своите контакти, в изказвания пред Европарламента и в обръщения до президента на ЕК. Трето не по-малко важна е много активна кампания в обществото. Едностранното подчертаване само на екологичния аспект и то в едни крайни позиции, че трябва да се закрие въгледобивът в България, че трябва да се закрият мощностите, които са на въглища и лигнит, е екстремистка. Тя не се съобразява с реалните проблеми на страната. С възможностите за един достатъчно сериозен, но постепенен преход към екологично по-чиста енергия. Така че, трябва и в страната не просто да се отхвърлят позициите на едни или други еколози с аргумента, че те са инспирирани от други мотиви, а сериозно и отговорно да се посочи, че тяхната позиция е нереалистична и едностранна. Има реалистична позиция, която може да постигне. Възможен е постепенен преход към други видове енергопроизводство и защита на параметрите на околната среда.

Полша вече закри част от своите мощности?
Полша може би има и по-проработена дългосрочна стратегия. Трябва да видим доколко това е опит, който може да се ползва, но всяка страна за себе си трябва да намери верния път.

Чуха се алтернативни предложения за засаждане на гори вместо закриване на ТЕЦ-ове?
При всички случаи трябва да се садят гори.

Вие, как оценявате дебатът за прехода към нисковъглеродна икономика?
Той върви по много линии - в рамките на Европейския съвет, Съвета на министрите в отделните състави, в Европейския парламент. Имаше резолюция, приета в Европейския парламент по директивата за изменение на директивата за търгуване с емисии, така че това е една дискусия, която е в контекста на борбата с климатичните изменения. Тя е много силно доминираща тема във всички възможни области, не само в енергетиката. Нашето общество трябва да се информира много по-активно, сериозно и обективно и дискусията да бъде на равнището, на което се обсъжда и в други страни, защото предизвикателствата пред нас са особено сериозни.

Като казахте предизвикателства, едно от тях е отоплението на твърдо гориво в страната?
Вие малко надхвърляте степента ми на компетентност по отношение на енергийната стратегия и перспективи за България. Ясно е, че трябва да се върви към по-екологични чисти видове гориво, възстановяеми енергийни източници, но по един достатъчно разумен, реалистичен график, без да се мъчим да звучим прогресивно, а да си оставаме регресивни.