Европейската комисия иска гласуването в Съвета на ЕС в областта на данъчната политика на съюза да става с квалифицирано мнозинство, а не с единодушие, както е сега.

За целта ЕК открива дебат по темата - за постепенно преминаване към по-ефективен и демократичен процес на вземане на решения в областта на данъчната политика на ЕС.
Според Комисията често постигането на единодушие е невъзможно при важни инициативи в данъчното законодателство и това може да доведе до скъпоструващи отлагания във времето или до варианти на политика, които не са оптимални.

ЕК предлага пътна карта за постепенно и целенасочено преминаване към гласуване с квалифицирано мнозинство в рамките на обикновената законодателна процедура в някои аспекти на общата политика на ЕС за данъчно облагане.

Според комисарите при гласуване с квалифицирано мнозинство държавите членки биха могли да постигнат по-бързи, по-ефективни и по-демократични компромисни решения по въпроси на данъчното облагане, като по този начин ще се разгърне пълният потенциал на политиката в областта. Освен това чрез обикновената законодателна процедура решенията в данъчната област ще се обогатят с конкретните идеи от Европейския парламент и съответно ще бъдат по-представителни и отчитащи в по-голяма степен мненията на гражданите.

Ек подчертава, че с предложението не се прокарват промени в компетенциите на ЕС в областта на данъчното облагане или в правата на държавите членки да определят по свое усмотрение ставките на подоходния данък за физическите лица или корпоративните данъчни ставки.

Целта е да се позволи на държавите членки да упражняват по-ефективно своя вече обединен суверенитет, за да намират по-бързо решения на общите предизвикателства, пише в прессъобщението на ЕК.

"ЕС има своята роля в данъчната политика още от създаването на Общността преди шест десетилетия. Ако единодушието при вземането на решения в тази област от шест държави членки през 50-те години на ХХ век е било логично, то днес това вече е неуместно. Правилото за вземане на решение с единодушие в областта на данъчното облагане все повече изглежда като политическа отживелица, проблематично е от правна гледна точка и има неблагоприятен ефект върху икономиката. Напълно съм наясно колко чувствителна е тази тема, но това не трябва да означава, че обсъждането е немислимо. Нега днес да започнем този дебат", мотивира предложението на Комисията комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси.

От своя страна председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер посочи, че все по-глобализираните икономики на държавите членки се нуждаят от модерни и амбициозни данъчни системи. "Оставам твърдо зад преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство и по-силен глас за Европейския парламент относно общото бъдеще на данъчното облагане в нашия Съюз", посочи той.

В съобщението си Комисията призовава ръководителите на ЕС, Европейския парламент и другите заинтересовани страни да вземат под внимание възможността за постепенно, четириетапно преминаване към вземането на решения, основаващи се на квалифицирано мнозинство.

На етап 1 държавите членки следва да се споразумеят да се премине към вземане на решения чрез гласуване с квалифицирано мнозинство, когато става дума за мерки, които подобряват сътрудничеството и взаимопомощта между тях в борбата с данъчните измами, укриването на данъци, както и за административни инициативи за предприятията в ЕС, напр. хармонизираните задължения за докладване. Тези мерки обикновено се приветстват от всички държави членки, но често тяхното прилагане се блокира по причини, които не са свързани с разглежданите проблеми.

На етап 2 ще се въведе гласуването с квалифицирано мнозинство като полезен инструмент за утвърждаването на мерки, с които данъчното облагане подпомага изпълнението на други управленчески цели, като например борбата с изменението на климата, опазването на околната среда и подобряването на общественото здраве.

ЕК препоръчва държавите членки да се споразумеят своевременно за постигането на решение за разработване на етапи 1 и 2.

Използването на гласуване с квалифицирано мнозинство на етап 3 би спомогнало за модернизирането на вече хармонизирани правила на ЕС, като например тези за ДДС и за акцизите. По-бързото вземане на решения в тези области ще позволи на държавите членки да бъдат "в крак" с най-новите технологични разработки и промени на пазара, което е от полза както на държавно равнище, така и на равнище предприятия.

Етап 4 ще позволи преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство за големи проекти в данъчната област, като например общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) и новата система за данъчно облагане на цифровата икономика, които са крайно необходими за гарантиране на справедливо и конкурентно данъчно облагане в ЕС. По-специално, въвеждането на ОКООКД все още напредва твърде бавно заради необходимостта от единодушие.

Комисията се предлага държавите членки да се насочат към етапи 3 и 4 до края на 2025 г.