Европейският парламент призовава за по-ясни регулаторни рамки за икономиката на споделянето. За гарантиране защитата на потребителите, правата на работниците, спазването на данъчните разпоредби и на лоялна конкуренция. Изтъкват необходимост от ясна и балансирана стратегия за ЕС. Посочват, че 17% от потребителите на ЕС са използвали платформи за сътрудничество.

ЕС трябва да се възползва от предимствата на икономиката на споделянето, като същевременно гарантира лоялната конкуренция, правата на работниците и спазването на данъчните разпоредби.

Парламентът подчертава необходимостта от справяне с регулаторните неясноти, които предизвикват значителни различия между държавите членки, дължащи се на различните национални, регионални и местни разпоредби и съдебна практика. Новите бизнес модели варират от предоставяне на услуги за настаняване (например Airbnb) и пътувания с автомобили от врата до врата (например Uber) до домашни услуги.

Незаконодателната резолюция е приета с 510 гласа "за" срещу 60 гласа "против", 48 "въздържал се".

Докладчикът Никола Данти (С&Д, Италия) коментира, че "приемането на европейска стратегия за икономиката на сътрудничеството е от първа необходимост. Целта трябва да бъде избягването на различни правила в традиционната икономика и тази на сътрудничеството. Това се отнася както за достъпа до пазара, така и за и данъчното облагане, за да се осигури честна конкуренция между всички оператори."

Проучване на Евробарометър от 2016 г. показа, че 17% от потребителите в ЕС са използвали услуги, предоставени от икономиката на споделяне, а 52% са наясно с предлаганите услуги. Краткосрочното отдаване под наем на жилище или част от него от неговия собственик е най-големият сектор на икономиката на споделяне въз основа на генерираната търговия, докато предоставяните пряко от едно лице на друго транспортни услуги имат най-голям дял, измерван по приходи от платформи.

Тази незаконодателна резолюция е отговорът на ЕП относно съобщението на ЕК за дневния ред на Европейската програма за икономиката на сътрудничеството.

По препоръки на евродепутатите, за предоставянето на услуги от частни лица и специалисти са необходими ефективни критерии за разграничаване между партньори (например физически лица, които предоставят услуги на случаен принцип) и специалисти, които споделят набор от общи принципи и критерии на равнище ЕС, както и набор от прагове на национално равнище.

Във връзка с правата на потребителите, е необходимо потребителите да бъдат информирани относно приложимия правен режим за всяка сделка и техните права. Платформите за сътрудничество трябва да гарантират, че са налице ефективни системи за процедурите за подаване на жалби и разрешаване на спорове.

По отношение на отговорностите, ЕК следва да изясни в по-голяма степен режима на отговорност на платформите за споделяне във възможно най-кратки срокове.

За правата на работниците евродепутатите считат, че трябва да бъдат гарантирани справедливи условия на труд и защита на правата на работниците в рамките на услуги, основани на икономиката на сътрудничеството. Работниците трябва да могат чрез платформи за споделяне да се възползват от преносимост на рейтинги и отзиви, които представляват тяхната цифрова пазарна стойност.

Евродепутатите също така препоръчват, за данъчното облагане за стопански оператори, които предоставят съпоставими услуги, да се прилагат сходни данъчни тежести, независимо дали в рамките на традиционната икономика, или в икономиката на споделянето. Евродепутатите се застъпват за иновативни решения за подобряване на данъчното облагане и призовават за увеличаване сътрудничеството с онлайн платформи в тази насока.

В същото време регламентът не трябва да ограничава икономиката на споделяне, смятат евродепутатите. Те осъждат налагането от някои органи на правила, които ограничават предлагането на туристическо настаняване чрез икономиката на споделянето.