Европейският парламент (ЕП) ще разгледа и гласува документ относно възможностите на Европейския съюз (ЕС) за подобряване на достъпа до медикаменти на сесията в Брюксел на 1 и 2 март.

Документът призовава за национални и общоевропейски мерки, които да гарантират правото на пациентите на универсален, ефективен, безопасен и навременен достъп на разумни цени до основни и иновативни терапии. Държавите трябва да обезпечат устойчивостта на системите за обществено здравеопазване в ЕС и да осигурят бъдещи инвестиции във фармацевтични иновации.

Документът също така подчертава, че достъпът на пациентите до лекарствени продукти е споделена отговорност на всички заинтересовани страни в системата на здравеопазването. Призовават се Съветът и Комисията да засилят капацитета за водене на преговори на държавите членки с цел осигуряване на достъп до лекарствени продукти на разумни цени в целия ЕС.

Документът отбелязва, че промяната на употребата на съществуващи лекарства за нови терапевтични показания може да бъде придружено от увеличаване на цената. От комисията се изисква да събира и анализира данни относно увеличението на цените в случаите на промяна на употребата на лекарства за нови терапевтични показания. Тя трябва да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно баланса и пропорционалността на стимулите, насърчаващи сектора да инвестира в промяна на употребата на лекарствата за нови терапевтични показания.

ЕП обсъжда цените на лекарствата

ЕП обсъжда цените на лекарствата

Подобряване на достъпа на европейците

Документът, който евродепутатите ще дебатират, призовава държавите членки да развиват по-тясно сътрудничество за преодоляване на това фрагментиране на пазара. По-специално те трябва да създадат общи процеси за оценка на здравните технологии и резултатите. Освен това трябва да работят по общи критерии, които да насочват решенията относно цени и възстановяване на разходите на национално равнище. Призовава още Комисията да преразгледа Директивата относно прозрачността, като постави акцент върху гарантирането на своевременното навлизане на генеричните и биоподобните лекарствени продукти на пазара.

Документът препоръчва Комисията да предложи нова директива за прозрачността на процедурите за ценообразуване и системите за възстановяване на разходите, като се вземат предвид предизвикателствата на пазара.

Идеята за този документ идва след откриването на проблеми на пазара на медикаменти. Като основни проблеми евродепутатите отбелязват недостига на доставки на основни лекарствени продукти в рамките на Съюза и извън него. Друг проблем е даване на приоритет на области от научните изследвания в зависимост от печалбата, която може да се реализира, а не в зависимост от потребностите на пациентите. Като проблем евродепутатите открояват и високите цени на "иновативните" лекарствени средства, които в по-голямата си част парадоксално не осигуряват действителна добавена стойност, а само променят вече съществуващи вещества.

Що се отнася до цените на новите лекарствени средства, те са се увеличили през последните десетилетия до степен, довела до ограничаване на достъпа на много европейски граждани до тях и до неустойчивост на здравните системи. Доказателство за това е фактът, че в Европа разходите за лекарствени продукти възлизат най-малко на 20% от средната стойност на общите здравни разходи на държавите членки.

Друго нарушаване на пазара на лекарствени средства, за което следва да се предприемат мерки, според евродепутатите, е навлизането в този пазар на генерични лекарствени средства. Причината е, че това е един от основните инструменти за увеличаване на конкурентоспособността. Въпреки това неправилното използване и злоупотребите със системата за интелектуална собственост водят до голям брой съдебни спорове. Те забавят навлизането им на пазара водят и до многобройни ходове и стратегии за споразумения между дружества със същата цел.