Членовете на Европейския парламент гласуваха приемането на Регламент за разширяване и укрепване на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕСФИ).

Очаква се Регламентът да влезе в сила на 1 януари 2018 година.

Регламентът предвижда усъвършенстваният ЕСФИ да е с удължен срок на действие - от средата на 2018 година до края на 2020 година. С Регламента се увеличава и инвестиционната цел от 315 милиарда евро на най-малко 500 милиарда евро.

България с най-много средства по фонда за стратегически инвестици

България с най-много средства по фонда за стратегически инвестици

Предстои да инвестират 6 млрд. евро у нас по кохезионния фонд

Освен това разширенията на Европейския фонд за стратегически инвестиции предлагат още по-голяма прозрачност. В рамките на новия ЕСФИ инвестиционният комитет ще публикува своите решения онлайн, като се мотивира за всеки проект, избран да получи подкрепа под формата на гаранция от бюджета на ЕС.

Новият ЕСФИ предвижда и по-голям дял на устойчивите проекти. Най-малко 40% от инфраструктурните и иновационните проекти по линия на ЕФСИ ще бъдат насочени към действия в областта на климата в съответствие с Парижкото споразумение.

Усъвършенстваният ЕСФИ ще слага и по-голям акцент върху малките проекти. Поради успеха на ЕФСИ с проекти на малки предприятия и предвид факта, че се очаква от ноември 2017 г. 528 000 малки и средни предприятия (МСП) да започнат да се възползват от подкрепата, делът на гаранцията за МСП при новия ЕФСИ ще бъде увеличен от 26% на 40%.

Също така в новия ЕСФИ ще се провежда засилена техническа подкрепа на местно ниво. Според евродепутатите Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси, който се управлява съвместно от Комисията и ЕИБ, е доказал своята полезност като източник на техническа подкрепа за предприятията, стартиращи своите проекти.

Предвижда се и с подобрения ЕСФИ да се подобри стопанската среда в целия съюз. Според прогнозата на ЕК и доклад на ЕИБ се наблюдава постепенно нарастване на инвестициите в ЕС. Поради това е предвидено да се извърши и цялостна оценка на действията, предприети от началото на мандата на Комисията "Юнкер", за подобряване на стопанската среда и намаляване на пречките пред инвестициите както на равнището на ЕС, така и в държавите членки.

Нови сфери за финансиране във Фонда за стратегически инвестиции

Нови сфери за финансиране във Фонда за стратегически инвестиции

ЕК увеличи капитала на фонда с нови 12,5 млрд. евро