През 2017 г. институционален сектор "Държавно управление" отчита бюджетен излишък от 1 145 млн. лв., или 1.1% от БВП. Това сочат окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ) относно дефицита и дълга на сектор "Държавно управление" в България за 2017 година.

Данните на НСИ показват, че излишъкът в подсектор "Централно управление" е в размер на 969 млн. лв., или 1.0% от БВП.

Подсектор "Местно управление" е реализирал излишък от 239 млн. лв.

Подсектор "Социалноосигурителни фондове" пък е реализирал дефицит от 63 млн. лева.

Дългът на България за 2017 г. е в размер на 25 908 млн. лв., или 25.6% от БВП.

920 млн. лв. бюджетен излишък в "Държавно управление" за 2017 г.

920 млн. лв. бюджетен излишък в "Държавно управление" за 2017 г.

Дългът на България през 2017 г. е 25.4% от БВП

Статистическата информация за дейността на институционален сектор "Държавно управление", включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС .

В изпълнение на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит всяка държава членка предоставя на Евростат (ЕК) предварителни данни за дефицита/излишъка и дълга за отчетната година към 31 март на следващата година и окончателни данни към 30 септември на следващата година.

Снимка 384915

Източник: НСИ

Предварителните данни на НСИ за 2017 г. отчетоха бюджетен излишък в институционален сектор "Държавно управление" от 920 млн. лв., или 0.9% от БВП.