Просрочените задължения на общините към 30 юни 2019 г. са в размер на 132,1 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 123,9 млн. лв., като са формирани от 131 общини, представляващи 49,4 % от общия брой общини. Това съобщават от Министерството на финансите.

134 общини завършват второто тримесечие на 2019 г. без просрочени задължения по бюджета си.

Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 31,3 % или 83 общини, като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 32,0 млн. лева. В същото време 50 общини увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 26,7 млн. лева.

В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 2,4 млн. лв. и съставляват около 2,0 % от размера на просрочените задължения по бюджетите на общините.

Общинският дълг и общинските гаранции възлизат на 1 385,3 млн. лв., в т.ч 602,7 млн. лв. вътрешен (43,5 %) и 782,6 млн. лв. (56,5 %) външен дълг.

Дългът на Столична община формира 52,0 % от общия размер на дълга. Спрямо края на 2018 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 10,0 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешния дълг с 20,6 млн. лв. и увеличение на размера на външния дълг с 10,6 млн. лв.

Анализът на данните в края на второто тримесечие на 2019 г. спрямо края на 2018 г., както и спрямо същия период на 2018 г., показва, че средният дял на приходите в общите постъпления за страната нараства до 39,41 % спрямо 36,65 % в края на 2018 г., като остава по-нисък и спрямо същия период на миналата година, когато е 41,95 %.

Броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната, е 38 и за трите разглеждани периода. Приходите превишават разходите за местни дейности към края на второто тримесечие на 2019 г. при 20,4 % от общините или при 54 общини. В края на 2018 г. този резултат се наблюдава само при 8,3 % или 22 общини.

Размерът на наличните в края на юни 2019 г. задължения за разходи по бюджетите на общините към годишния размер на разходите на общините намалява до 3,6 % (при 3,6 % към 30.06.2018 г. и 6,7 % към 31.12.2018 г.). Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 75, при 82 за същия период на миналата година и 68 към края на 2018 година.

Към 30 юни 2019 г. в 17 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите превишава 15 на сто (при 20 общини за същия период на миналата година и 22 към 31.12.2018 г.).