През първото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.3% в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. и с 0.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

БВП в стойностен обем, текущи цени

През първото тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 39 970 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат 6 201 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.822536 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 21 931 млн. долара и съответно на 3 402 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 20 436 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 171 евро.

Снимка 621582

Източник: НСИ

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие на 2023 г. възлиза на 34 878 млн. лв. по текущи цени.

През първото тримесечие на 2023 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.5%, което е нарастване с 0.2 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта до 34.4%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 63.1% през първото тримесечие на 2023 г. при 62.7% през първото тримесечие на 2022 година.

Снимка 621583

Източник: НСИ

През първото тримесечие на 2023 г. за крайно потребление се изразходват 78.5% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 13.7% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Темп на прираст на БВП - тримесечни изменения

През първото тримесечие на 2023 г. БВП нараства с 0.5% спрямо предходното тримесечие според предварителните данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.6% на тримесечна база.

Снимка 621584

Източник: НСИ

Данните за първото тримесечие на 2023 г. показват нарастване на бруто образуване на основен капитал - с 0.3%, спрямо предходното тримесечие.

Годишни изменения на БВП

БВП нараства с 2.3%, а БДС - с 2.7%, през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. Растежът на брутната добавена стойност се определя от увеличението при следните икономически дейности: Строителство - 7.0%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 5.9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 3.2%, Операции с недвижими имоти - 3.2%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1.6%, Финансови и застрахователни дейности - 1.1%, Селско, горско и рибно стопанство - 1.1%, Промишленост - 0.1%.

Снимка 621585

Източник: НСИ

Спад на годишна база е регистриран в: Култура, спорт и развлечения; други дейности - с 0.8%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 2.1% и бруто образуване на основен капитал - с 1.8%. През първото тримесечие на 2023 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 2.3%, а вносът на стоки и услуги бележи спад с 2.3%, в сравнение с първото тримесечие на 2022 г.

По предварителни данни през първото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 0.3% в сравнение с първото тримесечие на 2022 година.

В икономиката са заети 3 428 000 души, а общият брой отработени часове е 1 438.4 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през първото тримесечие на 2023 г. спрямо първото тримесечие на 2022 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите, намаление на относителния дял в аграрния сектор и в индустрията.

Снимка 621586

Източник: НСИ

На едно заето лице се падат 11 660 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 27.8 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през първото тримесечие на 2023 г. се увеличава реално с 0.8% в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., а БДС за един отработен човекочас се намалява реално с 1.9%.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2023 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 13 659.2 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 31.0 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 9 307.4 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 21.3 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 898.1 лв. БДС на един зает и 6.3 лв. за един отработен човекочас.

БНБ прогнозира ръст на икономиката от 1%

БНБ прогнозира ръст на икономиката от 1%

плавно забавяне на годишната инфлация, която да възлезе на 5.6% в края на 2023 г., предвижда БНБ