Министерството на финансите очаква към октомври 2018 г. бюджетът да събере излишък в размер на 2 862,2 млн. лв. (2,6 % от прогнозния БВП).

От ведомството отбелязват, че голяма част от планираните разходи за годината се концентрират в последните месеци. Това се дължи на разплащането за извършената работа по реализирането на инфраструктурни и инвестиционни проекти.

През есенно-зимния сезон са по-високи и социалните разходи, разходите за издръжка и др. Поради тези фактори се очаква значителен ръст на разходите през последните месеци на годината и свиване на отчетения бюджетен излишък.

Приходите и помощите по консолидираната фискална програма към октомври се очаква да бъдат в размер на 32 609,7 млн. лв. (85,3 % от годишния разчет). Отбелязва се ръст от 3 443,0 млн. лева спрямо десетте месеца на 2017 г. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите приходи, които нарастват с 3 063,0 млн. лв. (10,9 %).

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към октомври са в размер на 29 747,5 млн. лв. Това е 75,7 % от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 26 673,3 млн. лева.

Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз.

Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.).

Частта от вноската на страната ни в бюджета на ЕС, която е изплатена от централния бюджет към 31.10.2018 г., е в размер на 909,6 млн. лева.