С 3.7% нараства брутният вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на 2018 г. Увеличението спрямо второто тримесечие на 2019 г. пък е 0.7%. Това показват данните на Националния статистически институт, с които се похвали във Фейсбук и премиерът Бойко Борисов.

Евростат дефинира експресните оценки за БВП като: "...най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки...".

Те се основават на предварителни месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори, на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за третото тримесечие на 2019 г. са подготвени в срок от 45 дни след отчетния период. Представени са стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2019 г. БВП в номинално изражение достига 31 485 млн. лв., като реализираната добавена стойност през този период е 27 133 млн. лв.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (68.4%), което в стойностно изражение възлиза на 21 524 млн. лева. През третото тримесечие на 2019 г. бруто капиталообразуването е 5 773 млн. лв. и заема 18.3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Безработните българи - повече мъже, по-малко жени

Безработните българи - повече мъже, по-малко жени

Най-голям дял безработни са с основно или по-ниско образование

През третото тримесечие спрямо второто тримесечие на тази година БВП се увеличава с 0.7%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.5%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие принос за регистрирания икономически растеж спрямо второто тримесечие на годината има увеличението на износа на стоки и услуги - с 3.4%, на крайното потребление - с 0.9%, и на бруто образуването на основен капитал - с 0.8%.

През третото тримесечие на 2019 г. БВП нараства с 3.7% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.4%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.9%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 2.2% през третото тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на 2018 г. Износът на стоки и услуги се увеличава с 0.4%, а вносът намалява с 1.7%.