6,2% е икономическият растеж през 2007 година.

Рекордни са преките чуждестранни капиталовложения, които достигнаха 6,1 млрд. евро.

Това е записано в одобрения от правителството отчет за изпълнението на държавния бюджет на България за 2007 г., който ще бъде предложен за разглеждане от Народното събрание.
Двигател на растежа са били инвестициите и вътрешното търсене, пише Mоney.bg.

Фискалната политика през миналата година се основава на поддържане на стабилна фискална позиция в подкрепа на макроикономическата стабилност, насърчаване на икономическата активност чрез данъчните реформи, основните сфери на публичните услуги и осъществяване на приоритетни инвестиционни политики за подобряване на инфраструктурата.

През 2007г. по консолидираната фискална програма приходите са 42,6% от БВП. През 2006 г. те са били 40,6 на сто.

Най-голямо преизпълнение на разчетите се отчита при преките данъци.

През 2007г. те са 4 326,5 млн. лв., което е с 33,53% повече от предходната година. Постъпленията от косвени данъци са 10 106,9 млн. лв. или с 15,2 на сто повече спрямо 2006 г.

Приходите от осигурителни вноски на общественото и здравното осигуряване са със 7,1% над планираните за годината или 4 890,3 млн. лв.

Неданъчните приходи са 3 535,1 млн. лв., което е ръст от 15,1 на сто спрямо 2006 г.

Разходите по консолидирания бюджет през 2007 г., представени като относителен дял от брутния вътрешен продукт представляват 39,1% от БВП срещу 37 на сто за 2006 г. Нарастването им е свързано с плащане на вноската на страната ни в общия бюджет на ЕС за 2007 г., която е 1,1% от БВП.

Повишението на разходите е свързано и с нарасналите инвестиционни разходи през 2007г., в което влизат и с одобрените допълнителни средства за приоритетни политики в хода на бюджетното изпълнение. Извършените разходи за периода са 22 103,4 млн. лв.

Фискалният резерв към 31 декември 2007 г. по текущи валутни курсове е 7,45 млрд. лв. В номинално изражение той нараства с около 1,6 млрд. лв. спрямо 2006 г.
Осигурена е стабилна фискална позиция и формирането на положително бюджетно салдо на консолидирана основа, което е 1 959,6 млн. лв. или 3,5% от БВП.