6% е реалният растеж на Брутния вътрешен продукт (БВП) през 2008 година спрямо предходната.

За последното тримесечие на годината нарастването е с 3.6% на годишна база. В номинално изражение БВП достигна до 18 059 млн. лв. в текущи цени.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност възлиза на 14 846 млн. лв. в текущи цени, показват данните на Националния статистически институт.

Растежът на БВП през четвъртото тримесечие на 2008 година се дължи основно на високия темп на нарастване на добавената стойност в аграрния сектор, която е с 20,6 % повече в сравнение с четвърто тримесечие на неблагоприятната за селското стопанство 2007 година, пише Money.bg.

В сравнение със същия период на миналата година, реалния растеж на добавената стойност в сектора на услугите е 3,2%, докато на индустриалния сектор брутната добавена стойност намалява реално с 0.1%.

Добавената стойност, реализирана от аграрния сектор определя 4,6% от общата добавена стойност за икономиката. Относителният дял на индустриалния сектор е 28,7%, секторът на услугите заема най-голяма част от общата добавена стойност - 66,7%.

От страна на крайно използвания БВП, разходите за индивидуално потребление нарастват реално с 3,9%, а разходите за колективно потребление намаляват с 4,8% спрямо четвърто тримесечие на 2007 година.

В структурата на крайно използвания БВП крайното потребление заема 87,5%, а инвестициите в основен капитал имат относителен дял от 35,7% от БВП.

Външнотърговското салдо е отрицателно: - 26,6% от БВП.

Оцененият текущ обем на БВП за 2008 година възлиза на 66 096 мил. лв. Брутната добавена стойност за икономиката е 54 303 млн. лв. и реално превишава с 6,2% достигнатото ниво през 2007 година.