Управителният съвет на БНБ прие Наредба №20 за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (Съветът на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции.

Наредбата усъвършенства досегашната правна уредба, като я развива в съответствие с последните изменения в Закона за кредитните институции и изискванията на Насоките за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции, приети от Европейския банков орган и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Въведени са изрични критерии за установяване на необходимия професионалния опит по отношение на членовете на Надзорния съвет.

БНБ получава правото да създава мостова банка

БНБ получава правото да създава мостова банка

Целта е да се уеднаквят българските закони с тези в Еврозоната

Регламентирано е задължение на банките да приемат политика за подбор и оценка на пригодността на членовете на ръководните органи на банката, като е уредено и нейното минимално съдържание. Предвидено е в политиката да се включат правила за насърчаване на многообразието в рамките на съветите, чиято цел е да се осигури широк диапазон от качества и компетенции, което да гарантира представянето на разнообразни гледни точки и изразяването на независими едно от друго становища.

Описана е подробно информацията, която банките трябва да представят на БНБ текущо и при избор на нови членове в управителния съвет, съвета на директорите, надзорния съвет, прокуристи и лица, заемащи ключови позиции.

Според наредбата издадените одобрения на членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет до влизането в сила на наредбата запазват действието си.

БНБ променя правилата за поведение на банките

БНБ променя правилата за поведение на банките

Големите банки са задължени да имат специални комитети по риска и по възнагражденията