Народното събрание прие окончателно - на второ четене, поредната порция нормативни промени, които трябва да уеднаквят българските закони с тези, на които се подчиняват финансовите институции в държавите членки на Еврозоната. Този път става дума за цяла върволица корекции в Закона за въстрановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Част от тези изменения са чисто технически и ще влязат в сила незабавно след обнародването на промените в Държавен вестник. Други са по-съществени и ще влязат в сила едва когато Европейската централна банка реши да приеме България в Банковия съюз на ЕС по механизма за тясно сътрудничество от деня на влизане в сила на това решения. Тази втора група изменения в закона засяга прехвърлянето на всички важни пълномощия по процедурите за преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници от българските надзорни органи към Единния съвет за преструктуриране, към Единния фонд за преструктуриране и към ЕЦБ. В този случай БНБ и Комисията за финансов надзор, като местни органи по преструктурирането, ще останат обикновени трансмисии на волята на европейските органи по преструктуриране, но ще носят всички правни и репутационни рискове от техните решения. Това е един от дългосрочните негативни ефекти на влизането в Банковия съюз чрез механизма за тясно сътрудничество.

Променят закона за БНБ заради еврозоната и ЕЦБ

Променят закона за БНБ заради еврозоната и ЕЦБ

Предвиждат институционална независимост на БНБ и персонална за Управителния съвет

Специално трябва да се отбележат някои важни законови корекции, които се въвеждат с въпросните изменения в закона. Например правомощията за създаването на т.нар. Мостова банка - един от инструментите за преструктуриране на кредитни институции, се прехвърля от Фонда за гарантиране на влоговете в банките към БНБ. Според приетото изменение в закона "Мостова банка е юридическо лице, което се учредява от БНБ в качеството й на орган за преструктуриране...", докато сегашният текст в закона гласи: "Мостовата банка е юридическо лице, което се учредява от ФГВБ като акционерно дружество...".

Промените предвиждат създаването на тази мостова банка да се финансира с пари от Европейския единен фонд за преструктуриране или със средства от Българския фонд за преструктуриране на банки в зависимост от това под чий директен надзор попада подлежащата на преструктуриране банка. Разбира се, тези условия ще влязат в сила само когато България влезе в Банковия съюз на ЕС.

ЕЦБ проверява 6 банки у нас по пътя ни към банковия съюз на ЕС

ЕЦБ проверява 6 банки у нас по пътя ни към банковия съюз на ЕС

Одитори от Брюксел трябва да дойдат около 10 ноември

Подобни промени засягат и създаването на мостови посредник - инструмент, с който ще се преструктурират закъсали инвестициони посредници. Той ще се учредява като акционерно дружество или като дружество с ограничена отговорност от Фонда за компенсиране на инвеститорите и в зависимост от типа дружество, което подлежи на преструктуриране, ще се финансира от Единния фонд за преструктуриране на ЕС или от Българския фонд за преструктуриране на инвестиционни посредници.

Мостовият финансов холдинг, който е предназначен за преструктуриране на холдингови дружества, притежаващи банки и/или инвестиционни посредници и други надзиравани финансови институции, вече няма да се учредява от Фонда за гарантиране на влоговете в банките или от Фонда за компенсиране на инвеститорите. Това ще става по силата на чл. 277 от Търговския закон и следващите, които регламентират как се създава холдингово дружество. Капиталът на един такъв мостови холдинг обаче отново ще идва или от Единния фонд за преструктуриране на ЕС или от Българския фонд за преструктуриране на банки и Фонд за преструктуриране на инвестиционни посредници.