Гарантираните от Българската банка за развитие безлихвени заеми за гражданите са един от най-търсените продукти. Търговските банки, които са партньори на ББР по тази програма, посочват, че много хора, които искат подобен заем, не могат да го получат, защото трудно се справят с набавянето на необходимата документация. Поради тези причини с влезлите тази седмица в сила Промени в програмата не само се увеличава кредитният лимит за един безлихвен заем, гарантиран от ББР - от 4500 на 6900 лева, но и се въвеждат нови по-облекчени условия за кандидатите. Така не само се дава възможност гражданите да получат повече безлихвено финансиране, но и сериозно се разширява обхватът на хората, които могат да го получат.

Важно е да се знае, че безусловните гаранции, които ББР предоставя по безлихвените заеми за граждани, важат и за договорите за кредит или допълнителните споразумения към тях, сключени преди актуализация на финансовите споразумения между ББР и търговските банки в съответствие с последните изменения в Програмата.

Приетите промени предоставят възможност за подкрепа на повече хора, включително такива, които веднъж са били в неплатен отпуск, а след това са оставали без трудов договор и са били насочвани към бюрата по труда.

Максималният срок на погасяване на гарантираните от ББР кредити за граждани е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

С правителственото решение от тази седмица се въвеждат промени по отношение на особено пострадалите от пандемията самоосигуряващи се лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация, и земеделски производители. От ББР обясняват, че тези лица трябва да представят заверени копия на издадените от тях счетоводни документи, данъчни декларации или други документи, с които се установява спад в доходите за съответния период.

"Необходима е и декларация по образец на ББР, че представените данни и документи са изчерпателни по отношение спада в доходите. При неприложимост на посочените документи, е достатъчно лицето да представи декларация по образец на ББР, че търпи спад в доходите от поне 20% от разглежданите периоди спрямо тези преди пандемията", обясняват от ББР.

От банката посочват, че промени се въвеждат и в Рамковия механизъм за отпускане и управление на кредитите. "Кандидатстващите за увеличение на кредит, включително при условията на втора търговска банка, ако първата е изчерпила своя гаранционен лимит, предоставят, освен Искането за кредит по образец, единствено:

  • Документ от работодателя за неплатен отпуск - за лицата на трудов договор, които след първоначалното си връщане на работа отново са в неплатен отпуск;
  • Документ - подадена декларация по образец на НАП за ново прекъсване на дейност - от самоосигуряващите се лица.

В останалите случаи, включително когато кредитът е получен поради спад в доходите, вече установени обстоятелства не се обследват отново, а при кандидатстване по изключение в друга търговска банка поради изчерпан гаранционен лимит на първата, правоимащото лице предоставя копие от договора за кредит по Програмата", пише в съобщението на ББР.

Новите условия на Програмата на ББР дават повече възможности и за включване на сезонните работници и младежите, започнали трудовата си дейност през 2020 година. От банката уточняват, че е достатъчно лицето да има общо 3 месеца трудово правоотношение в периода между 1 януари 2020 г. и датата на кандидатстването му за кредит. За този тримесечен период е необходимо да има декларирани и/или платени осигуровки от работодател, в случай, че са били дължими.

За самоосигуряващите се лица е нужно да са декларирали или платили осигурителните вноски, дължими след 1 януари 2020 г. включително, само за периода, в който са осъществявали дейност.

Отпада условието лицата да не са получавали други възнаграждения за трудова дейност от друг източник, както и това лицето да има поне 5 отработени дни през месец март.

Няма да важи и ограничението за финансиране, ако кандидатстващите за кредит по Програмата са се възползвали и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията. Мярката за безлихвено финансиране може да се комбинира с отпускането на 24 лева на ден от Министерството на труда и социалната политика.

Кандидатите за безлихвени заеми е важно да знаят, че Българската банка за развитие не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция.

Партньори по програмата са 12 търговски банки, 10 от които продължават да приемат заявления за безлихвени заеми. Това са Алианц Банк България, Банка ДСК, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк, Обединена българска банка, Юробанк България, Райфайзенбанк и Централна кооперативна банка.

С изчерпан гаранционен лимит са Общинска банка и Интернешънъл Асет банк.