Над 1.396 млрд. лв. са събрани във фонд "Сигурност на електроенергийната система" през 2018 г. Това е посочено в отчета на фонда за миналата година, одобрен на днешното заседание на правителството.

Във фонда се събират по 5% от месечните приходи на производителите и вносителите на електроенергия в страната, както и на "Булгартрансгаз" ЕАД и "Електроенергиен системен оператор" ЕАД. Средствата от търгове за продажба на квоти емисии парникови газове също постъпват във фонда, а от 2018 г. в него постъпват и приходи от цената, чрез която всички крайни клиенти участват в компенсиране на невъзстановяемите разходи на енергийните предприятия или на разходи, които произтичат от наложени им задължения към обществото.

Със събраните средства фондът покрива разходите на "Националната електрическа компания", които произтичат от функцията й на обществен доставчик. Със средства от фонда се предоставят и премии на топлофикационни централи и когенерации, както и на производителите с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW.

Разходите за издръжка на фонда през 2018 г. са 442 000 лв. За покриване на разходите на НЕК са изплатени близо 987 млн. лв.

Отчетът на фонда е приет от управителния му съвет през март 2019 г. и одитиран от Сметната палата.