Информационното осигуряване е едно от най-големите предизвикателства за банковия сектор както за централната банка, така и за търговските. Специално БНБ е планирала през 2021-а да изразходва по това направление близо 27.89 млн. лева. Това става ясно от бюджета на емисионната ни институция за 2021-а. Всички разходи там са разделени в две отделни големи групи - разходи за издръжка, които са над 131.84 млн. лева и инвестиционни разходи за близо 28.89 млн. лева.

В разходите за издръжка най-голямото перо са парите за материали, услуги и амортизация, които в бюджета на Банката за 2021 г. са 44 283 хил. лв., или 33.6% от общите разходи за издръжка, и нарастват с 12.6% спрямо утвърдените средства в бюджета за 2020 г.

Според самата БНБ съществен разход в групата на външните услуги представляват разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти - 6291 хил. лв., които са със 17.3% повече спрямо 2020 г. "Основен дял в този показател имат разходите за: поддръжка на системата за управление на валутните резерви - 1003 хил. лв.; за поддръжка на Основната банкова информационна система - 767 хил. лв.; за абонаментна такса за поддръжка на Системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС - 576 хил. лв.; за поддръжка на програмни продукти на "Майкрософт" в размер на 370 хил. лв.; за абонаментна поддръжка на "Системен софтуер" - 310 хил. лв.; за поддръжка на Централния кредитен регистър (основния модул и модул "Справки") - 300 хил. лв.; за поддръжка на компоненти, включващи се в SWIFTNet инфраструктура на БНБ Fast Work - 250 хил. лв.; за поддръжка на Единното хранилище на данни за управление "Банков надзор" - 225 хил. лв.; за лицензи за ORACLE - 220 хил. лв.; за поддръжка на програмен продукт VMWare - 200 хил. лв., и други", пише в Бюджета на БНБ за 2021-а

Що се отнася до инвестиционната програма, там разходите за информационни системи наистина доминират. Те възлизат на 21 594 хил. лв. и представляват 74.7% от общия размер на инвестиционната програма, като спрямо 2020 г. са увеличени с 3307 хил. лв., или с 18.1%.

"Разходите на Банката в областта на информационните технологии отразяват намеренията за развитие на технологичната среда и промените в информационните системи, заявени от собствениците на информационни ресурси, и са насочени към поддържане и развитие на модерна технологична инфраструктура, осигуряваща ефективно протичане на бизнес процесите",пише БНБ.

Планирани са средства за закупуване на компютърна и комуникационна техника на обща стойност 9393 хил. лв., в това число за увеличаване на дисковото пространство или внедряване на виртуализация на системи за съхранение на данни, за подмяна на стари сървъри, които излизат от поддръжка от производителя, за подмяна на компютърни работни станции във връзка с необходимостта от технологично обновяване на физически или морално остарели работни места в критично важни за БНБ процеси, за подмяна на опорни комутатори в двата центъра за данни на БНБ, за закупуване на устройства за мрежова сигурност и за проектиране, изграждане, сертифициране на нови и подмяна на съществуващи сегменти от структурната кабелна система и силово захранване на компютърните работни места.

Предвидени са 4847 хил. лв. за закупуване на лицензи за нови системи и за увеличаване на броя на лицензите за използваните от БНБ продукти и средства за защита. За осигуряване на средства за развитие на информационните системи са планирани 7354 хил. лв.

"Основни акценти при разработките ще бъдат актуализиране на текущата и миграция към нова версия на информационната система за управление на валутните резерви, актуализация на информационните системи за икономическа и парична статистика, създаване на нова интегрирана информационна система и за развитие на Основната банкова информационна система.

Предвижда се разработване на нова интернет страница на БНБ, статистическа база данни за интернет страницата на БНБ, информационна система за противодействие на изпирането на пари и за развитие на системите "Компоненти, включващи се в SWIFTNet инфраструктура на БНБ (FastWork)" и "Инсталиране и миграция на система за управление на база данни (СУБД) Oracle", обясняват от БНБ.

Ако се върнем към разходите за външни услуги, другото голямо перо там са парите (4.3 млн. лева) предвидени за покриване на разходите по договори с МВР (главните дирекции "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" и "Пожарна безопасност и защита на населението"), като спрямо текущата година планираните средства се увеличават с 10.3%.

Отделно перо са парите за абонаментно поддържане на техниката - 2777 хил. лв., или с 87 хил. лв. повече от средствата за 2020 г., което се дължи главно на комбинирания резултат от увеличение на предвидените средства за абонаментна поддръжка на копирни и факс машини и намаление на средства поради прекратяване на договора с Националната служба за охрана.

За абонаментни такси за системите за достъп до финансова информация и други са предвидени 1454 хил. лв., в това число 1145 хил. лв. за системи за достъп до финансова информация и 309 хил. лв. за други информационни системи.

За ползване на задължителните модули в системата ТАРГЕТ2 са предвидени разходи за поддръжка в размер на 1290 хил. лв., като средствата остават на нивото на планираните за 2020 г.

За топлинна и електрическа енергия са предвидени 1630 хил. лв., което представлява увеличение с 3.3% спрямо 2020 г., като разходите са съобразени с текущото потребление на базата на договорените цени.

Планираните средства за извършване на текущи ремонти в сградите на БНБ са 1427 хил. лв. и са с 205 хил. лв., или с 12.6% по-малко от утвърдените за 2020 г. Предвидени са разходи за строителни и ремонтни дейности, за ремонт на ВиК инсталация и на системата за вътрешно противопожарно водоснабдяване, за товаро-разтоварни работи и извозване на битови отпадъци и други. Предвидени са също средства за строително-монтажни работи, текущи и аварийни ремонти на централната сграда, в офисите на ул. "Позитано" № 7 в София и на сградите на касовите подразделения в Плевен, Варна и Пловдив, както и в почивните бази на БНБ във Варна, Смолян и Приморско.

Разходите за амортизации са в размер на 17 800 хил. лв. и са 13.5% от общия размер на разходите. Планираните средства са увеличени с 3985 хил. лв., или с 28.8% в сравнение с 2020 г., във връзка с нарастването на разходите за електронизация на БНБ и с въвеждането в експлоатация на сградата и оборудването на Касовия център в Пловдив (очаква се акт 16 за обекта да бъде издаден в края на 2020 г.). Предвидени са средства за амортизация на всички дълготрайни активи, които Банката планира да придобие през следващата година съгласно инвестиционната си програма, като изчисленията са съобразени по срокове на изпълнение на инвестиционната програма.