На свое заседание УС на БНБ е разгледал доклада "Преглед на въведените от БНБ макропруденциални мерки във връзка с рисковете пред банковата система". В аналитичния материал се посочва, че в резултат на надзорната политика на БНБ за системното изграждане и съхраняване на буфери в банковата система е създадена устойчивост по линия на ликвидност, капитал, ефективност и качество на кредитите, но и същевременно е налице изразен кредитен растеж преди всичко в сегмента на кредитите, обезпечени с жилищни недвижими имоти.

Брутният обем на новоотпуснатите кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти възлиза на 5.2 млрд. лв. през 2022 г. и на 5.8 млрд. лв. през 2023 г. За периода на първото тримесечие на 2024 г. новоотпуснатите кредити са в размер на 1.7 млрд. лв. С основен принос при новоотпуснатите кредити, имат големите банки, които поддържат дял от поне 80%.

През 2023 г. кредитната активност на търсенето на жилищни ипотечни кредити се засилва, особено в последното тримесечие на годината. Растящата активност се запазва и през първото тримесечие на 2024 г. Независимо от това тримесечният обем на одобрените искания за кредити от страна на банките остава с плавен ръст. Делът на одобрените искания за кредит се запазва под 50% и дори намалява до 46% в края на март 2024 г.

БНБ отчита увеличение при отпускането на кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти и в тази връзка разпореди на банките да вземат допълнителни мерки за гарантиране на сигурността на финансовата система. Основната причина за нарасналото търсене на подобни заеми е, че заплатите се увеличават повече отколкото нарастват цените на недвижимите имоти, показва анализът на БНБ.

Надуват ли жилищните кредити ръста на депозитите?

Надуват ли жилищните кредити ръста на депозитите?

Добре е да има ясен експертен отговор и затова доколко в това се крие риск

Годишният темп на нарастване на кредитите, обезпечени с жилища, за банковата система се увеличава от 10.1% в края на 2020 г. до 15.0% и 16.1% през следващите две години и се ускорява до 19.9% в края на 2023 г. Банките не са разхлабили режима при отпускане на такива кредити и не трябва да го правят, става ясно от доклада на централната банка.

В тази връзка УС на БНБ разпореди на банките и клоновете, извършващи дейност в страната, прилагането на следния минимален набор от показатели за наблюдение на кредитните стандарти при отпускане и предоговаряне на кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти:

  1. Съотношения между размера на кредита и стойността на обезпечението при отпускане;
  2. Съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на дълга и месечния доход на кредитополучателя при отпускане;
  3. Съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на кредита, обезпечен с жилищен недвижим имот, и месечния доход на кредитополучателя при отпускане;
  4. Съотношение между размера на дълга и годишния доход на кредитополучателя при отпускане;
  5. Съотношение между размера на кредита и годишния доход на кредитополучателя при отпускане;
  6. Максимален срок по договора за кредит (матуритет).

С решението се утвърждават определенията и начина на изчисляване и се въвежда тримесечна отчетност за тези показатели на индивидуална и на консолидирана основа.

БНБ ще предприема последващи надзорни действия въз основа на резултатите от тази оценка.

С 20.5% нараства размерът на отпуснатите ипотечни кредити през 2023 г.

С 20.5% нараства размерът на отпуснатите ипотечни кредити през 2023 г.

Ръстът на ипотечния кредит става все по-обезпокоителен, констатира ИПИ

"Независимо от повишената активност на кредитния пазар, секторът на домакинствата в България продължава да се характеризира с относително ниска задлъжнялост. Към края на 2023 г. общите задължения на домакинствата по кредити (в т.ч. небанковите) възлизат на 23.7% от БВП (едно от най-ниските равнища на съотношението "кредити за домакинствата/БВП" сред страните от ЕС)", се казва в доклада на БНБ.