Управителният съвет на Българската народна банка на свое заседание от 2 декември 2020 г. реши, че ще спазва гласуваните от Европейския банков орган Насоки EBA/GL/2020/15 за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19.

На база на гласуваните в ЕБО насоки и съобразно определените в тях условия БНБ отново има правната възможност да разгледа за утвърждаване евентуален нов проект на Асоциацията на банките в България за удължаване на частния мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с COVID-19.

С това свое решение БНБ стартира процедурата по прилагането на насоките на Европейския банков орган за предоставяне на деветмесечен мораториум (отсрочване на плащанията по кредитите), предоставен от банките и техните дъщерни структури на граждани и фирми.

БНБ удължи срока на мораториума по кредитите до 31 март 2021 г.

БНБ удължи срока на мораториума по кредитите до 31 март 2021 г.

Условието е да не е било подадено искане за отсрочване на плащанията преди 22 юни

Централната ни банка изрично посочва, че на база на последните дискусии ЕБО е взел решение да реактивира Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити с нов краен срок на прилагане на мораториума 31 март 2021 г., заместващ предходния краен срок 30 септември 2020 г. Максимално допустимият срок на отсрочванията е девет месеца, като този срок включва и срока на вече одобрено отсрочване по съответната експозиция.

В съобщението си БНБ заявява, че банките следва да осигурят необходимите им ресурси за посрещане на бъдещо влошаване в качеството на кредитите. Поради това Българската народна банка планира да продължи и през 2021 г. да прилага всички мерки, приети през месец март 2020 г, като мярката за неразпределение на дивиденти ще покрие и печалбите от текущата година.