Случайно или не месец преди да изтече крайния срок, в който Европейската централна банка обяви, че очаква да приключи прегледа на качеството на активите на шест български кредитни институции, Управителния съвет на БНБ взе решение да усъвършенства Наредба № 9 от 26 юли 2017 г. за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на банка.

Както пише в официалното съобщение на БНБ измененията целят привеждане в съответствие на Наредба № 9 на БНБ с Наредба № 20 на БНБ за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции.

Казано накратко вземат се мерки временните и извънредни управители на банки да отговарят на условията за образование, квалификация и липса на конфликт на интереси, на които отговарят членовете на надзора и на висшия банков мениджмънт.

Важното в случая обаче е що за птици са тези временни и извънредни управители. Става дума за лица, които по разпореждане на БНБ могат да поемат пълното управление на една банка, когато тя е в процедура на възстановяване или в процедура на преструктуриране.

Според чл. 44 на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции БНБ може да постави в процедура на възстановяване една банкау когато въз основа на извършена оценка прецени, че тя нарушава или има опасност в близко бъдеще да наруши изискванията за капиталова адекватност.

Причините за това може да са бързо влошаващо се финансово състояние на институцията, включително в резултат на застрашена ликвидност, бързо покачващо се ниво на задлъжнялост, на необслужвани кредити или на кредитни концентрации. Тогава БНБ предприема така наречената ранна намеса, която съдържа набор от финансови и правни инструменти и изисквания за премахване на установените проблеми и за възстановяване на стабилността на банката. Част от тези мерки е назначаването на временен управител или управители във въпросната банка, които да я ръководят съвместно с нейния мениджмънт или напълно да заменят ръководството на кредитната институция.

Ако мерките за ранна намеса не помогнат или БНБ установи, че стойността на задълженията на банката превишава стойността на активите й, тогава закъсалата кредитна институция се поставя в режим на преструктуриране. При него е почти сигурно, че банката ще смени собствениците си. В този режим БНБ поверява ръководството на банката и на прилагането на всички мерки по преструктурирането й на извънреден управител или управители. Те се назначават със срок от една година, но БНБ, която е органът по преструктуриране на банки, може да реши да удължи този срок.