Булбанк отчита положителни резултати и увеличение на печалбата за 2003 година с 18% в резултат на развитието на търговското банкиране.

Годишното събрание на акционерите одобри резултатите на Банката, отчитайки 93 милиона лева печалба след данъчно облагане, ръст от 18% спрямо 2002 година.
Резултатите на Банката са одитирани от ПрайсУотърХаусКуупърс.

Булбанк генерира 174 милиона лева приходи, което е увеличение от 10% спрямо 2002 г. Нетния лихвен доход е основен източник на приходи, с дял от 56%, в резултат от увеличеното кредитиране и позитивната макроикономическа обстановка в страната.
Доходът от лихви и комисиони нараства с 9% главно заради нарастналото количество транзакции и въвеждането на нови продукти.
Оперативните приходи достигат 107 милиона лева или 12.8% увеличение спрямо 2002 г.
Положителните резултати на Банкта бяха подкрепени от успешната продажба на активи, несвързани с основната дейност и ре-интегрирането на провизии, общо 15 милиона лева, главно заради активната работа по събиране на стари задължения.

Търговското банкиране, което е основният източник на приходи и основният фокус за развитието на Банката, генерира приход от 124 милиона лева през 2003 година, което е 71% от всички доходи.
Булбанк стартира редица нови продукти и реализира последователна политика през годината. В резултат на това клиентите на Банката нарастнаха със 65 000, ръст от 24% спрямо миналата година.

Банката регистрира подобрение на всички индикатори за ефективност:

•възвращаемостта на активите (ROA) се повишава с 0.5 процентни пункта до 3.4% (2.9% през 2002 г.)
•възвращаемостта на капитала (ROE) е 18% с повишение от 1.8 процентни пункта, сравнено с 16.2% година по-рано
•съотношението разходи - приходи достига 38.2%.

Акционерите гласуваха разпределяне на дивидент за 2003 година от 65 милиона лева или 0.39 лева на акция, което е увеличение от 8% спрямо 0.36 лева дивидент миналата година.

Общото събрание на акционерите избра КПМГ България за одиторска фирма през 2004 година.

Плановете на Банката за 2004 година предвиждат увеличаване на приходите от търговско банкиране в резултат на подобрената продуктова гама и повишеното качество на обслужване. За тази цел ще бъде въведен новият търговски модел на Банката, който включва и създаването на осем регионални центъра. Интернет-банкирането ще стартира до средата на годината. Нови лизингови продукти се предлагат от началото на месец март от УниКредит Лизинг, 100% собственост на Булбанк.