Правителството прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2019 г. от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала.

Процентът на отчисленията от печалбата е 50 на сто, с изключение на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", за което управителният орган трябва да вземе решение да разпредели за държавата 100% от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2019 г., намалена с непокритите загуби от предходни години и фондовете, които предприятието е длъжно да образува по закон. Процентът на отчисления съответства на заложените параметри в Закона за държавния бюджет за 2020 г.

От обхвата на Разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, тъй като се отчита спецификата им и зависимостта им от ограничен брой източници на финансиране, както и дружествата от отрасъл "Водоснабдяване и канализация", поради изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2014 - 2020 година.

От Министерския съвет посочват, че съгласно решение на БНБ заради ситуацията с коронавируса ефектите върху икономиката и необходимостта от предприемане на макропруденциални мерки спрямо кредитните институции, лицензирани да извършват дейност у нас, от обхвата на разпореждането е изключена също Българска банка за развитие.

Отчисленията и дивидентите за държавата трябва да се внесат до 31 юли. С разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет за 2020 г. в частта на неданъчните приходи от дивиденти.