Положително салдо по консолидираната фискална програма на касова основа за първите осем месеца на 2016 г. очаква Министерство на финансите. Очакванията са на база на предварителни данни и оценки, уточняват от ведомството.

Според прогнозите излишикът ще е в размер на 3 285,3 млн. лв., което представлява 3,7 % от прогнозния Брутен вътрешен продукт (БВП). За сравнение за същия период на миналата година излишъкът бил в размер на 622,0 млн. лв. (0,7% от БВП).

От оглавяваното от Владислав Горанов ведомство обясняват, че това означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 3,0 процентни пункта.

От финансовото министерство отбелязват, че за формираното значително превишаване на приходите над разходите по консолидираната фискална програма продължават да влияят положителното развитие на приходите и сравнително ниското изпълнение на разходите.

Очаква се приходите и помощите по консолидираната фискална програма към края на август да бъдат 23 031,9 млн. лв. (69,8% от годишния разчет). Спрямо същия период на миналата година се регистрира ръст от 1 540,9 млн. лева. Той се дължал на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1 722,4 млн. лева. Постъпленията от помощи били със 181,4 млн. лв. по-малко. 87,0 % е изпълнението на постъпленията от помощи спрямо разчета за годината, уточняват от финансовото министерство.