Намалява броят на наетите работници по трудово правоотношение, става ясно от предварителни данни на Националния статистически институт. Хората, ангажирани по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2016 г. намаляват с 45.9 хил., или с 1.9 на сто спрямо края на юни 2016 г. Техният брой е около 2.31 милиона.

Най-голямо намаление на наетите - с 20 % се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 20 на сто спрямо края на второто тримесечие на 2016 г.

Намалението в "Административни и спомагателни дейности" е със 7.2 % и "Култура, спорт и развлечения" - с 4.2 на сто.

Най-голямо увеличение на наетите по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 1.5 на сто, и в "Строителство" - с 0.4 на сто.

В структурата на наетите по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 22 и 17.2 на сто.

В края на септември наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 39.2 хил., или с 1.7 % повече в сравнение с края на септември 2015 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Преработваща промишленост" - с 9.6 хиляди.

"Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - със 7.8 хил., и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 6.1 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Други дейности" - с 11.7 на сто, и "Професионални дейности и научни изследвания" - с 6 на сто.

Най-голямо намаление на наетите лица в абсолютно изражение със 7.4 хил. в края на септември 2016 г. спрямо края на септември 2015 г. има в икономическа дейност "Строителство", а в процентно - в икономическа дейност "Добивна промишленост" (със 7.2 на сто).

През третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата e 941 лева и намалява спрямо второто тримесечие на 2016 г. с 0.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са "Финансови и застрахователни дейности" - с 8.6%, и "Операции с недвижими имоти" - с 2.8%.