Одитният доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета на БНБ през 2018-а показва сериозни спестявания най-вече на инвестиционните разходи. В него се констатира, че разходите по Раздел II "Инвестиционна програма" от бюджета на БНБ за 2018 г. са на обща стойност 7 959 хил. лв. при планирани средства в размер на 24 550 хил. лв. Постигнатото изпълнение спрямо утвърдения бюджет на раздела за годината е 32.4 на сто.

Най-големи по размер са инвестициите в информационни системи. За тях БНБ е похарчила 5 166 хил. лева. Това са 41.9 на сто от предвидените в бюджета за 2018 г. средства в размер на 12 341 хил. лв.

Разходите по показателя включват: закупуване на лицензи за софтуер - 1 303 хил. лв.; софтуерни разработки - 1 573 хил. лв.; закупуване и доставка на компютърна техника - 1 794 хил. лв.; разходи за комуникационна техника - 496 хил. лв. и др.

Неизразходваните средства по показателя са в размер на 7 175 хил. лева. "Нереализираните разходи се дължат основно на: липса на необходимост от закупуване на нови/допълнителни лицензи; неизразходвани средства за софтуерни разработки, компютърна техника, поради нестартирали или стартирали, но неприключили обществени поръчки през 2018 г.; поради факта, че не се е наложило закупуване на ИТ оборудване, машини, материали материали и др.", пише в доклада на сметната палата.

На фона на изпълнението на разходите за информационни ситеми изпълнението на строителната програма на БНБ през 2018-а е буквално замразено. В доклада на Сметната палата се казва, че инвестираните средства, свързани с финансирането на ново строителство, реконструкция и модернизация, са на стойност 115 хил. лв., или 1.7 на сто от утвърдения бюджет по показателя за годината в размер на 6 880 хил. лв.

Изразходваните средства са за инвестиционен проект "Проектиране и строителство на Касов и информационен център (КИЦ) гр. Пловдив" и включват разходи за проектиране, озеленяване, оценка на съгласуваност между технически проекти и оценка за съотвествие на техническия проект, за такси и услуги във връзка с процедурите по издаване на разрешение за строеж.

"Неизразходваните средства по показателя са в размер на 6 765 хил. лв. Сред основните причини за нереализираните разходи са: неизразходвани средства за обществени поръчки, нестартирали или неприключили през 2018 г., свързани с неприключил процес на изготвяне на техническа документация за сградата на БНБ на пл. "Княз Александър І", обжалвана обществена поръчка за проектиране и строителство на КИЦ в гр. Пловдив, неподаване на оферти за участие за обществена поръчка за демонтажни дейности по облицовката, оценка на състоянието и временна консервация на колони на сградата на Централно управление на БНБ и др.", констатират Одиторите на Сметната палата.

Разходите на БНБ за придобиване на машини и съоръжения, транспортни средства и друго оборудване са с най-висок процент на изпълнение спрямо заложените в бюджета на БНБ. Те са в размер на 2 678 хил. лв., или 50.3 на сто от планираните 5 325 хил. лв. средства по показателя за годината.

Отчетените към 31.12.2018 г. разходи по показателя са свързани със: закупуване на оборудване, необходимо за осъществяване на емисионно-касовата дейност, включително доставка и монтаж на банкнотообработваща система, лабораторно оборудване за анализ на банкноти и др. - 1488 хил. лв.; закупуване на служебни автомобили - 802 хил. лв.; разширение и обновяване на системите за сигурност в БНБ - 70 хил. лв.; закупена цветна дигитална мрежова печатна машина - 265 хил. лв.; разходи за друго оборудване и обзавеждане - 53 хил. лв. и др.

Средствата по показателя не са изразходвани в пълен размер, като разликата спрямо планираната стойност е в размер на 2 647 хил. лв. В доклада на Сметната палата се посочва, че сред основните причини за нереализираните разходи са: неизразходвани средства за обществени поръчки, нестартирали или неприключили през 2018 г., както и в резултат на това - несключени договори, свързани с: основен ремонт на UPS агрегати, доставка и монтаж на вентилационна и климатична техника, доставка на широкоформатен скенер, софтуерна актуализация на машини за броене и обработка на монети, доставка на шлюзови кабини за служебен вход на централната сграда на БНБ и др.; реализирана икономия на средства, в резултат на постигнати по-ниски цени при провеждане на обществени поръчки и др.

Одита на Сметната палата е констатирал, че през 2018-а от БНБ са открити 46 процедури за възлагане на обществени поръчки, като от тях: 35 процедури за възлагане на обществени поръчки са приключили с решения за избор на изпълнител през одитирания период, 3 са приключили с решения за прекратяване, останалите 8 процедури са приключили с решение за избор на изпълнител/за прекратяване извън одитирания период.

От приключилите с решение за възлагане на обществени поръчки в БНБ 35 процедури по 32 са сключени договори/рамково споразумение с избрания изпълнител през одитирания период, по останалите 3 процедури е сключен договор извън одитирания период. През одитирания период възлаганията на обществени поръчки по реда на глава 26 от ЗОП са 12, като от тях 4 са прекратени, а 2 възлагания са приключили с протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците извън одитирания период.

В доклада на Сметната палата се посочва, че по време на одита са проверени 7 процедури по реда Закона за обществените поръчки, в т.ч. 6 открити процедури и 1 ограничена процедура, които са приключили със сключен договор през одитирания период, на стойност над 800 хил. лв. без ДДС.

Изпълнени са тестове по същество на 3 (три) и тестове на контрола на 4 (четири) процедури. Споменати са кокретно и процедурите по провеждане и резултатите от няколко обществени поръчки. Една от най-големите е за доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 2 лева, емисия 2015 г. При нея прогнозната стойност на поръчката е 9 014 000 евро, без ДДС. Тя е спечелена от "Монетен двор на Финландия" ООД, който се ангажира са производство и доставка на 1000 кг заготовки за разменни монети с номинал 2 лева, емисия 2015 г.

Друга много голяма поръчка е за доставка на банкнотообработваща система с опаковъчен модул за обработка на банкноти. Тя е спечелена от Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH.