Има известна положителна промяна в общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца. Това гласи оценката на потребителите, според изследване на Националния статистически институт (НСИ).

През януари 2019 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 1.9 пункта спрямо равнището си от октомври 2018 г. При населението в градовете увеличението е 1.0 пункт, а при населението в селата - 2.9 пункта.

Очакванията на живеещите в селата са тази положителна тенденция да продължи и през следващите дванадесет месеца за разлика от населението в градовете, което е малко по-негативно настроено в сравнение с три месеца по-рано, показват изследванията на НСИ.

По отношение на очакванията за безработица в страната през следващите дванадесет месеца са, че тя ще остане приблизително на равнището си от октомври 2018 година.

Снимка 405403

Източник: НСИ

Относно настъпилите промени във финансовото състояние на домакинствата през последните дванадесет месеца оценките на потребителите са по-резервирани спрямо предходното наблюдение, докато очакванията им за следващите дванадесет месеца се подобряват.

Снимка 405405

Източник: НСИ

Оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца са по-неблагоприятни. За това показва и балансовият показател, който се покачва с 4.4 пункта.

Снимка 405410

Източник: НСИ

Същевременно обаче инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

Снимка 405411

Източник: НСИ

През януари анкетата регистрира известно подобрение в намеренията на потребителите да извършват разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за "покупка на кола", за "покупка или построяване на жилище (вила)" и за "подобрения в дома" през следващите дванадесет месеца.