На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към септември да бъде положително в размер на 2 386,2 млн. лв. или 2,4 % от прогнозния БВП.

Приходите и помощите по КФП към септември се очаква да бъдат в размер на 26 132,1 млн. лв. (73,7 % от годишния разчет). Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 76,5 % от разчета за годината, като съпоставени със същия период на предходната година нарастват с 1 750,1 млн. лв. (7,5 %).

Постъпленията от помощи към края на месец септември са по-ниски спрямо същия период на 2016 г., като изпълнението спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 39,9 %.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември се очаква да бъдат в размер на 23 746,0 млн. лв., което е 64,6 % от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 22 289,6 млн. лева.

Нарастването на разходите спрямо края на месец септември 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., новото им увеличение от юли, разходите за субсидии и по-високите разходи за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" с 20 пр. п. спрямо 2016 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 септември от централния бюджет, възлиза на 676,6 млн. лв.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец октомври 2017 година.