Министърът на финансите Владислав Горанов в качеството му на управител на Групата на Световната банка за България и управляващият и главен административен директор на Групата на Световната банка Шаолин Янг подписаха Споразумение за предоставяне на подкрепа за установяването и функционирането на Офис на Световната банка за споделени услуги и други функции в София.

Офисът ще функционира като център за споделени услуги с технологична насоченост, който ще отговаря за вътрешните корпоративни и ИТ операции на Групата на Световната банка. Предвижда се да се структурират и други звена за предоставяне на финансови и административни услуги.

Структурата ще осигури възможност за постоянни дейности по предоставяне на вътрешни услуги в областта на информационните технологии, финансовия мениджмънт и управлението на човешките ресурси. Предвижда се в нея да бъдат ангажирани голям брой ИТ специалисти и други висококвалифицирани експерти, които ще заменят и разширят услугите, предоставяни от централата на Световната банка към нейните звена в целия свят. Служителите в България ще бъдат ангажирани и с разработването на продукти с висока добавена стойност.

От Министерството на финансите изтъкват, че България се е откроила сред държавите кандидатки за разполагане на центъра поради стратегическото си местоположение, стабилната политическа и икономическа среда, наличието на висококвалифицирана работна ръка и добрата инфраструктура и съотношение разходи-качество на живот.

Очакванията са, че откриването на офиса в България ще има положително влияние върху икономическата среда в страната - ще способства за осигуряването на работни места за високотехнологични специалисти и за надграждането на потенциал в сектори с висока добавена стойност.

Реализацията на проекта ще се осъществява поетапно. Предвижда се началната фаза да стартира през юли тази година. Пълният капацитет от над 300 заети места се планира да бъде достигнат в петгодишен срок.