Около 0,9% е нараснал общия доход на човек от домакинството за трите последни месеца на 2016 г., сравнени със същия период на 2015 г.

Изчислението е на база следните данни - с 5% бил увеличен общият доход на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо същото тримесечие на 2015 година. Той е 1 325 лв., съобщават от Националната статистика.
Същевременно общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 1 209 лв. - увеличени с 4.1% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

Най-много харчим за храна (31.1%). Следващото перо е за жилище (18.2%), данъци и социални осигуровки (12.0%).

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (53.9%), следвани от доходите от пенсии (28.0%), доходите от самостоятелна заетост (5.9%) и доходите от социални обезщетения и помощи (3.7%).

Относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 1.3 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. Доходът от пенсии нараства с 2.1 процентни пункта.

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2016 г. в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят.

Доходът от работна заплата нараства от 697 на 715 лв. (с 2.5%). Доходът от самостоятелна заетост намалява от 89 на 79 лв. (с 11.2%). Доходите от пенсии нарастват от 327 на 372 лв. (с 13.6%). Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 47 на 49 лв. (с 4.3%).

През четвъртото тримесечие на 2016 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.0%, а делът на дохода от натура е 1.0%, съобщиха от НСИ.

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 1 209 лв. и се увеличава с 4.1% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

Най-голям относителен дял са разходите за храна (31.1%), следвани от разходите за: жилище (18.2%), данъци и социални осигуровки (12.0%) и транспорт и съобщения (10.7%).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват с 1.3 процентни пункта, а се увеличават разходите за жилище с 1.5 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2016 г. в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

Разходите за храна и безалкохолни напитки са без промяна - 376 лева.

Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 195 на 219 лв. (с 12.7%).

Разходите за транспорт и съобщения намаляват от 130 на 129 лв. (с 0.6%).

Разходите за здравеопазване се увеличават от 58 на 67 лв. (с 14.6%).

Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 52 на 55 лв. (с 5.5%).

Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 45 на 48 лв. (с 6.0%).

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2016 г. не се променя съществено спрямо същото тримесечие на 2015 година.

По-значително се увеличава потреблението на зеленчуци - от 13.8 на 14.3 кг, на плодове - от 11.1 на 11.5 кг, и на кисело мляко - от 6.1 на 6.5 килограма. По-съществено намалява потреблението на прясно мляко - от 4.7 на 4.2 л, и на хляб - от 22.4 на 22.0 килограма. Без промяна е потреблението на зрял фасул и сирене.

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на домакинските бюджети. Наблюдението е на база на случайна извадка от домакинства. Обикновено домакинство образуват две или повече лица, които живеят в едно жилище или в част от жилище, хранят се заедно и имат общ бюджет, независимо от това дали имат роднински връзки помежду си.

Домакинство е и едно лице, което живее самостоятелно, храни се отделно и има свой отделен бюджет.

Колективните домакинства не са обект на изучаване на домакинските бюджети.

Доходите на домакинствата в пари и натура включват доходите на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други.

Разходите на домакинствата включват разходите за храна, напитки, тютюневи изделия, жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане), транспорт, съобщения, здравеопазване, данъци, социални осигуровки и други.

Потреблението средно на лице от домакинство представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене.