Установените през 2017 г. вреди при обществени поръчки са в размер на 10 624 403 лв. Това е с 2 213 189 лева повече спрямо 2016 г. и представлява 0,15% от средната стойност на сключените през последните три години договори.

Данните бяха изнесени при приемането на отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2017 г. от Министерския съвет, съобщиха от МС.

Предотвратените вреди на бюджети са в размер на 4 486 766 лева, което е четири пъти повече в сравнение с предходния отчетен период.

Финансовите инспектори са образували начетно производство за вреди на стойност 1 093 418 лв. Начетите са на основание Закона за държавната финансова инспекция.

Съставени са 23 акта за начет срещу 39 длъжностни лица. За установени вреди в размер на 4 904 956 лв., за които не са налице законовите основания за търсене на пълна имуществена отговорност, от органите на АДФИ са дадени указания за уреждане на финансовите отношения с получателите на средствата в случаите, когато не е изтекъл давностният срок за реализиране на имуществената отговорност.

През годината са съставени 626 акта за установяване на административни нарушения, от които 615 на физически и 11 на юридически лица. По образуваните административнонаказателни производства са издадени наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 244 375 лева.

134 са докладите от финансови инспекции, в които има данни за извършено престъпление. В този брой са и всички доклади на финансовите инспектори, възложени с прокурорско постановление.

Инспекторите на АДФИ са направили 428 финансови инспекции през 2017 г., от които 152 са планови. Проверени са 1138 обществени поръчки за над 1,260 млрд. лева.

Основната задача на АДФИ е да защитава публичните финансови интереси като извършва последващ контрол за законосъобразност на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите.

Установените нарушения са при 229 поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Те са 20% от проверените или 2,1% от средногодишния брой поръчки в периода 2015-2017 г. със сключени договори.

"При 216 или при 19% от всички проверени обществени поръчки са установени нарушения, които имат процедурен характер. Резултатите от инспекционната дейност на АДФИ през отчетния период показват, че дейността по възлагане и изпълнение на обществените поръчки продължава да е високорискова, но с тенденция към понижение", се казва в документа.