Правителството одобри доклад с оценка за изпълнените мерки и цели през 2016 г. по прилагането на Единната национална стратегия (ЕНС) за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г.

Отчетния доклад беше изготвен по информация, предоставена в Министерството на финансите от всички институции, които имат конкретни задължения за изпълнение на Плана за действия към ЕНС.

Според доклада  данъчните приходи през 2016 година нарастват с 1 557,9 млн. лв. или 9.1% спрямо предходната година, като не малка част от това се дължи на предприетите законодателни и административни мерки в изпълнение на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите.

Най-големите позитиви и резултати, които докладът отчита от прилагането на ЕНС през 2016 година са свързани с усъвършенстването на контрола върху доставките и движението на течни горива. В резултат на многобройни проверки от НАП, Агенция "Митници" и МВР са установени стотици нарушения и са предотвратените щети на бюджета в размер на над 17 млн. лева.

Други позитиви от прилагането на ЕНС през 2016 г. са свързани с разширяването обхвата и усъвършенстване на механизма за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск. Ръстът на декларираната данъчна основа на вътрешнообщностното придобиване спрямо 2015 година е 18.2% или 861.3 млн. лева повече, постъпили в бюджета.

Отчетени са и резултатите от подобряването на събираемостта на публичните задължения и на условията за доброволно спазване на законодателството. Предоставянето на услуги за гражданите и бизнеса ефективно насърчава доброволното изпълнение и предотвратява укриването на данъци, осигурителни вноски и такси. Над 90% от всички основни декларации се получават в НАП по електронен път, което спестява на бизнеса и гражданите пряко над 300 млн. лв. административни разходи.